Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Brtnice


PS MRS Brtnice

 

PS MRS Brtnice

Přihlášku si stáhněte zde !! 

Čitelně vyplněnou přihlášku za člena Moravského rybářského svazu z.s. můžete zasílat průběžně po celý rok, e-mailem na adresu ji.cermak@seznam.cz nebo odevzdat osobně do sídla MRS pobočného spolku v Brtnici každý pátek od 15 do 18 hod. Také je možné doručení poštou na adresu PS vBrtnici

Konečný termín doručení žádosti je 31. leden běžného roku. Dále následuje schválení přihlášek výborem PS MRS a následně v měsíci únoru probíhá dvoudenní školení zájemců, a to převážně v sobotu. Délka vyučovacího dne 4 až 5 hodin, začátek vždy v 8:00.

Pozvánku na školení zasíláme na adresu uvedenou na dodané přihlášce. Po úspěšném prokázání základních znalostí nutných k výkonu rybářského práva pomocí testů, obdrží účastník školení Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 

Zpráva o činnosti POBOČNÉHO SPOLKU MRS v Brtnici v roce 2020

Vážení sportovní rybáři, milí hosté. Vítám Vás na dnešní HS PS MRS v Brtnici i když se koná ve velmi obtížném období, epidemie korona viru ve kterém se potýkáme s velkým množstvím nařízení vydaných vládou ČR. Mojí povinností je, seznámit Vás s hospodářskými výsledky spolku, společenskou  a zájmovou činností a sportovními úspěchy rybářů v roce 2020. Dále pak, s plánem práce na rok 2021.

Pobočný spolek MRS v Brtnici měl v minulém roce celkem 374 členů. Dospělých rybářů a mládeže do 18-ti let bylo evidováno 314 a mládeže do 15-ti let  60. V roce 2020 bylo proškoleno ve dvoudenním kurzu14 dospělých uchazečů o nové členství v MRS. Do kroužku mladých rybářů se přihlásilo 17 nový žáků. Pro nezaplacení členství a úmrtí zaniklo členství v tomto roce 21 členům.

V roce 2020 došlo k nárůstu členské základny PS proti roku 2019 o 11 nových rybářů. Výbor PS a předseda KRK se v průběhu roku 2020 sešli pouze 9krát, každé pondělí v měsíci na schůzkách výboru kde rozhodovali o veškeré činnosti organizace. Členové výboru každý podle svých funkcí se starali o řádný chod pobočného spolku MRS po stránce legislativní, organizační a také se ve velké míře podíleli na daných úkolech manuální prací. Výbor PS, kontrolní a revizní komise, rybářská stráž a vedoucí kroužku mladých rybářů celkem 19 členů, odpracovali v naší organizaci v období korona viru 1987 brigádnických hodin fyzickou prací, vedením organizace a ostatní řídící činností. PS MRS v Brtnici na návrh svého předsedy odměnil funkcionáře výboru a předsedu KRK, celkem 9 členů na konci roku 2020 odměnami v podobě věcných darů v celkové hodnotě 14.500 Kč. Webové stránky jsou pro veřejnost  přístupné od března 2019. Webová adresa, www.mrsbrtnice.cz.

Členská schůze bere na vědomí hodnocení výroční schůze PS v roce 2020 – schůze byla dobře připravena a proběhla bez komplikací. Byla dodržována opatření proti nákaze korona viru, používání roušek v sále a dodržení rozestupů mezi účastníky, omývaní rukou dezinfekcí na WC a při vstupu do kina. Účast, tradičně nízká, HS se zúčastnilo celkem 67  členů, omluveno bylo 47, nepřítomno 200 členů. Všichni přítomný členové (67 rybářů) schválilo na závěr svého jednání usnesení HS a to jednohlasně.

Prodej členství a povolenek a ostatních dokladů k lovu ryb byl připraven každý pátek od 15 do 18 hodin v klubovně místní organizace v minulém roce ještě bez omezení kovidem. V roce 2020 byl prodej povolenek zahájen 8. ledna a bylo prodáno 210 ks ročních pro dospělé, 11 ks polovičních pro mládež do 18-ti let, 39 ks pro mládež do 15-let a  dále 15 povolenek republikových. Bylo přijato 17 nových dětí od 8 do 15 ti-let, kteří v tomto roce vstoupili do kroužku mladých rybářů a obdrželi povolenku v ceně 300 Kč zdarma. Práci  s mládeží do 15-ti let se věnovalo 7 vedoucích kroužků.  Také v roce 2020 jsme žádali a obdrželi na činnost mládeže našeho spolku od  MěÚ v Brtnici finanční podporu z fondu Grantů a finanční podporu od OU v Kněžicích.  Dále finance na podporu rybářských závodů mládeže od MěÚ v Brtnici a  OÚ v Kněžicích. .  Také jsme obdrželi finanční podporu na 24. ročník závodů mládeže od a. s. Redbrick Praha dříve Wastech ve výší (15.000) Kč. Všechny tito prostředky byly použity pouze pro organizovanou mládež na její  sportovní a kulturní vyžití v rybářských kroužcích věkové kategorie od 8 až 18 let. Více ve správě o činnosti mládeže. Od 1. 1. 2020 byla prodloužena smlouva o pronájmu a spolupráci na Rychlovském rybníku revír B1A, mezi PS MRS Brtnice a majitelem nádrže dříve Wastech, Praha 10, nyní společnost Redbrick s. r. o  Praha 1. Prodloužení smlouvy bylo dohodnuto na dalších pět let bez nájemného, tedy do konce roku 2025 za stejných Vám již dříve známých podmínek užívání revíru a spolupráce na údržbě rybníka.  Dne 21. 12. 2020 schválila rada města Brtnice žádost MRS PS Brtnice o prodloužení pachtovní smlouvy na rybník Luční pod Oborou. Smlouva nabývá účinnosti od 1.1.2021 a platí do 31. 12. 2025. Dále rada MěÚ v Brtnici rozhodla na svém jednání č. 38. ze dne 9.3. 2020  zamítnout naši žádost o pronajmutí rybníka Šamonín z odůvodněním, že bude na tomto rybníku hospodařit město samo. Rada má dále obavy že by příchodem rybářů na tuto lokalitu, došlo k poškozování přírody a znečištění okolí odpadky.

 1.

Dne 1. 10. 2020 se sešla na jednání komise složené ze zástupců MěÚ v Brtnici, MRS PS Brtnice, odbor životního prostředí Jihlava,  povodí Moravy a pana Rychtra z Brtnice. Důvod, stanovení výše hladiny jezu u Sokolovny, v sousedství pana Rychtra. Následně 5. 10. 2020 rozhodlo životní prostředí v Jihlavě po dohodě s MěÚ v Brtnici takto: Cituji. Hladina jezu je zvednuta tak, že je zaplavena klapka vpusti kanalizace z ČOV asi z 1/3.  Jez bude spuštěn, hladina bude nadále udržována tak, aby klapka kanalizace ČOV nebyla při běžných průtocích zaplavena.

Dále členská schůze bere na vědomí že, od 31.12. 2020 PS MRS Brtnice ukončil svoji činnost v chovu násadových ryb na soustavě rybníků v bývalém objektu Mrazíren Brtnice. Rok  probíhající jednání předsedy a následně členů PS kteří pracují v a. s. Agra, nepřesvědčilo vedení a. s. Agra Brtnice o prodloužení nájemní smlouvy na další období.

Dne 20.2. 2020 se v klubovně PS MRS v Brtnici se šli zástupci a. s. Redbrick Praha, MěÚ Brt .a PS MRS Brtnice za účelem jednání znovu obnovit starou cestu pod hrází Rychlovského rybníka v části u lomu směrem k Rychlovu. Úkol vyplývající z jednání pro PS MRS je vyčistit tento úsek vyřezávkou od náletových dřevin a jejich likvidaci odvozem, nebo spálením. Daný úkol jsme v měsíci březnu splnili. Pan Caha vedoucí stavební skupiny MěÚ v Brtnici přislíbil zajistit dodavatelskou činnost obnovy cesty a pan Plachý, správce rekreačního střediska Wastechu zajištění investic. Zahájení prací v měsíci březnu 2020. Současný stav cesty jistě znáte.

Znovu opakuji rozhodnutí IX. Sjezdu MRS ze dne 15. 10.2019 v Blansku. Změna stanov MRS.
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády.

2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro všechny členy MRS od 16-ti let (bez výjimky).
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek (bez nároku na vydání povolenky) ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce se rozhodne pro rybolov a zakoupení jakéhokoli druhu  povolenky, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Investice a nákupy v roce 2020 pro potřeby PS:  Dne 15.4. 2020 PS MRS Brtnice zakoupil od sourozenců Karáskových z Jihlavy nový chovný rybník v katastru obce Brt. zvaný Vrzalů u Františka. Rozloha rybníka 0,5 ha, hloubka  při plném zatopení 2,8 m, za dohodnutou cenu 440.000 Kč, včetně rybí násady a plechové boudy na hrázi rybníka. Dále jsme zakoupili do kanceláře PS skartovačku dokladů. Pro odbor rybnikáře byla zakoupena centrála na výrobu elektrického energie, napětí 230 V. Pro odbor hospodáře vzduchový kompresor na okysličování vody(přeprava ryb) včetně příslušenství     a halogenové osvětlení za účelem výlovů rybníků. Doplnili jsme také šatník lovící čety o 5 kusů nepromokavých pláštěnek.

A nyní Vás seznámím s průběhem plnění pracovních úkolů v roce 2020, pod vedením   rybnikáře Pavla Plavce. Pracovně brigádnický úsek musel mimo jiné, připravit a zorganizovat průběh pracovních úkolů, které navlhnul a schválil na rok 2020 výbor pobočného spolku v Brtnici. V minulém roce již za mzdu, pracovalo celkem 64 členů a odpracovali 1005 hodin. Budeme-li kalkulovat 95 korun za odpracovanou hodinu dostaneme se k hodnotě vykonané práce ve výši 95.475 Kč. Tuto finanční částku vyplatí pobočný spolek svým rybářům kteří si odpracovali, za vydané MP povolenky k lovu ryb v roce 2021. Obilí odevzdali 3 rybáři a odevzdali 1400 kg obilnin. Zproštěna práce je  pouze mládež do 15-ti let v počtu 60 dětí, ale i oni přiložili ruk k dílu, třeba s úklidem nečistot kolem revírů. 44 rybářů PS Brtnice si v roce 2020 zaplatilo udržovací členství v hodnotě 450 Kč. Připomínám, že naši rybáři měli možnost odpracovat v minulém roce 10 hodin práce za povolenku zdarma, nebo odevzdat 250 kg obilí (pšenice, ječmen, řepka), za úplatu, členskou schůzí chválenou výkupní cenu.  Cena se nyní pohybuje v hodnotě 400 Kč za 100 kg, celkem tedy 1000 Kč. Výše ceny MP povolenky pro dospělé.  

2.

Práce vykonaná členy spolku všeobecně:

Na rybnících Mrazíren Brtnice č. 2, 3, 4 proběhly na podzim 2020 výlovy ryb. S lovila se všechna rybí obsádka a byla vysazena do revíru B1 a B1A. Rybníky předány majiteli Agra Brtnice.

Na všech chovných rybnících, na revíru Brtnice 1 se v průběhu roku 2 krát, na revíru B1A třikrát posekala a uklízela tráva. V zimním období se na chovných rybnících kde byla zakomorovaná rybí násada udržovali v ledě větrací otvory a prováděla kontrola vysazených ryb. Na chovném rybníku Mrazíren Brtnice jsme pokračovali v kácení  smrků napadených kůrovcem a to na levé straně rybníka č.4. Dřevo bylo odvezeno a zpracováno za účelem topení v pojízdné buňce a klubovně pobočného spolku. Dále byly v průběhu roku opraveny a čištěny všechny hradící jezy na řece v obci Brtnici a na ostatních na revíru B1.  PS MRS dodržuje dohodu s MěÚ v Brtnici, majitelem tří hradících jezů ve městě na řece Brtnici, dohodu o údržbě a péči o tyto jezy a následně o užívaní absolutního práva PS MRS manipulace s vodou, mimo povodňové havárie.

Dne 27. 4. 2020 kolem 18 hodin 52 min. byla zjištěna rybnikářem Pavlem Plavcem, otrava ryb v úseku řeky Brtnice, od Rychlovské nádrže až po přítok potoka od obce Jestřebí. Otrava nahlášena policii ČR, která rozjela záchranou akci pomocí hasičů a byla přivolána komise ochrany životního prostředí v Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Na místě byly odebrány vzorky uhynulých ryb a druhý den předány do veterinární ústav v Jihlavě k vyšetření. Vzorky vody byly také okamžitě v den otravy odebrány a předány druhý dem inspekci životního prostředí z Havlíčkova Brodu která se dostavila k šetření havárie. Viník doposud nezjištěn. Žádáme radu MRS o finanční náhradu vzniklé škody ve výši 21.630 Kč z fondu na úhradu úhynu ryb na revírech.

Na revíru B1A Rychlovská nádrž probíhá každoročně odstranění pobřežních větrem svalených stromů a vyřezávka náletových dřevin. Byl připraven závodní úsek, místo konání 24. ročníku závodů mládeže. Opět jsme museli opravit poškozené dopravní značení určující pravidla dopravního provozu kolem rybníka.

Připomínám : Na tomto revíru byl realizován návrh hospodáře PS s platností od 1.1. 2020, docílit v příštích letech na tomto rybníku trofejních úlovků kapra. Z tohoto důvodu byla nově stanovena dělená míra kapra. 45 cm minimální, 70 cm maximální. Uloveného kapra nad 70cm je povinností rybáře od 1. 1. 2020, pustit zpět do rybníka. Dále jsou určeny minimální délky štiky 60 cm a candáta 50cm.   Toto nařízení je uvedeno 1. 1. 2020 v soupisu revírů mimopstruhových BPRP. Na podzim 2020 bylo do revíru B1A vysazeno dalších 19 ks kapra o délce 70 cm v průměru 8 kg a 8 ks víceleté štiky, průměr 6 kg,  90 cm. Rybník byl na jaře a na podzim vyčištěn posbíráním různých nečistot kolem vody a byl zajištěn a dodržován  pravidelný odvoz odpadků z nainstalovaných popelnic na parkovišti před revírem a v úseku koupající se veřejnosti. Žádáme Vás, rybáře odkládejte svůj odpad po ukončení rybolovu do nainstalovaných popelnic a nenechávejte je na místě kde jste zrovna skončili rybolov. Opět upozorňujeme naše rybáře, aby dodržovali ustanovení rybářského řádu o úklidu odpadků před započetím rybolovu, a to s důrazem na oba revíry. Dochází zde k neustálému znečišťování prostředí kolem vody rybáři, ale i místními občany.  V tomto ohledu budou následovat opět přísnější kontroly RS.

Práce na klubovně a skladu PS: 

Správce klubovny zabezpečoval po celý rok řádný chod tohoto zařízení. Na podzim bylo pořezáno a rozštípáno 10 m3 dřeva a připraveno na topení v klubovně. Byla zde provedena oprava lovícího nářadí a výstroje lovící čety, dále údržba větrných čeřičů vody a šrotovacího zařízení. Byla provedena svépomocí generální oprava pojízdné sekačky na trávu. Sklad obilnin opět vyčištěn a obilí zajištěno proti hlodavcům.

 3.

Dále vás seznámím s výsledky v chovu rybích násad.

V minulém roce hospodařil PS MRS v Brtnici na chovných rybnících Luční pod Oborou, Křivánků v Brtnici, Vrzalů u Františka a rybnících Mrazírny Brtnice č. 2, 3 a 4 . Užitková plocha chovných rybníků činila 3,9 ha. Rybníky Křivánků a Vrzalů u Františka je v majetku PS, na ostatní rybníky byly uzavřeny řádné nájemní smlouvy.  Celé krmné období minulého roku byla rybí obsádka na chovných rybnících pravidelně krmena mačkaným obilím. Ke krmným účelům získal PS v roce 2020 od svých členů 1500 kg obilnin. Dále jsme zakoupili od dvou dodavatelů 4050 kg obilnin. Hospodář a jeho pomocníci  zkrmili  na chovných rybnících, Křivánků Brt. 750 kg.  Luční pod Oborou 1560 kg.  Mrazírny Brtnice č. 3, 4, 1800 kg. Vrzalů u Františka 1260 kg. Celkem jsme zkrmili od 6,5 do 2.11. 2020,  5.370 kg obilnin.

Ve skladě PS máme na rok 2021 zůstatek nezkrmeného obilí v množství 3300 kg. 

A jak to vypadalo s chovnými rybníky na konci roku 2020.

 

Vysazená rybí násada do chovných rybníků z nákupu 2019, nebo zakomorovaná od roku 2017. 

 1. Křivánků Brtnice. Obsádka od jara roku 2020. Kapr 1 – 1500 ks, 60 kg. Amur 1 – 1500 ks,  7 cm. Lín 1- 1500 ks, 5cm. Plánovaný výlov podzim 2021.
 2. Luční pod Oborou Obsádka od podzimu roku 2017. Kapr 2 – 1000 ks, 600 kg.  Amur 3 – 150 ks, 90 kg. Dosazeno na jaře 2020:  Kapr 2 – 380 ks, 95 kg.  Výlov podzim 2021.
 3. Vrzalů u Františka Obsádka jaro 2020, odhad. Kapr 3 – 200 ks, 300 kg. Lín 2 – 100 ks, 50 kg. Candát 2 – 100 ks, 60 kg. Bílá ryba čtyřletá 2000 ks, 200 kg. Výlov podzim 2020.
 4. Mrazírny Brt. Ryb. č. 2. Obsádka víceletá (10 let) rybník sloužil jako dětský revír. Zarybněno kaprem, štikou, línem, amurem a bílou rybou (plotice, karas stříbřitý, hrouzek)
 5. Mrazírny Brt. Ryb. č. 3. Obsádka podzim roku 2019 Kapr 2 – 1175 ks, 235 kg. Amur 2 – 133 ks, 20 kg. Výlov podzim 2020.
 6. Mrazírny Brt. Ryb. č. 4. Obsádka podzim roku 2019. Kapr 2, 1195 ks, 378 kg.  Amur 2,  500 ks,  125 kg. Výlov podzim 2020.

Výlovy chovných rybníků podzim 2020.                                                                                                          

 1. Ryb. Křivánků Brt. Rybní se nelovil, výlov podzim 2021.
 2. Ryb. Luční pod Oborou. Rybník se nelovil od podzimu roku 2017. Výlov podzim 2021.
 3. Ryb. Vrzalů u Františka. Rybník se také v minulém roce nelovil. Výlov podzim 2021.
 4. Mrazírny Brtnice ryb. č. 2. Kapr 3 – 71 ks, 142 kg. Kapr 2 – 60 ks, 36 kg. Candát 3 – 12 ks, 12 kg. Štika 3+ 8 ks, 48 kg.
 5. Mrazírny Brtnice ryb. č. 3. Kapr 2 – 400 ks, 320 kg. Amur 2 – 115 ks, 46 kg.
 6. Mrazírny Brtnice ryb. č. 4. Kapr 2 – 550 ks, 440 kg. Amur 3 – 20 ks, 50 kg. Kapr 3 – 120 ks, 240 kg. BR netříděná 1025 ks, 205 kg.

4.

 

Do kompetence hospodáře, patří vedení a organizace rybářské stráže.                                            Sedm členů ryb. stráže PS zajišťuje ochranu revírů a chov. rybníků proti pytláctví a porušování Bližších podmínek rybářského práva. Působnost ryb. stráže jsou sportovní revíry a chovné rybníky   PS Brtnice. Hospodář a jeho zástupci mají působnost na všech revírech MRS. Rybáři PS MRS Brtnice při výkonu rybářského práva v roce 2020 navštívili 95 revírů MRS a ČRS v množství celkem 8771 docházek k vodě na kterých byli kontrolováni 59 členy Rybářské stráže ČR kteří u nich provedli celkem 200 kontrol. Na revírech B1 a B1A prováděla kontrolu rybářská stráž našeho PS Brtnice a profesní RS MRS a kontrolovali 54 rybářů. Třem našim rybářům kteří se dopustili přestupku proti BPRP na cizích revírech MRS, byla odebrána povolenka k lovu ryb, a to do konce roku 2020. Někteří rybáři PS se dopustili drobného porušení Bližších podmínek rybářského práva a to nejvíce nedodržením úklidu zabraného místa před započetím rybolovu, dále nezapsání příchodu před započetím lovu a také lovu ryb po stanovené době.  Na chovných rybnících nebyl zjištěn žádný případ pytláctví. Členové rybářské  stráže se zúčastnili 24. ročníku závodů LRU mládeže o putovní pohár PS MRS, kde zastávali funkci rozhodčích.

Sumarizace ulovených ryb.

Nejprve sumarizace ulovených ryb na revírech B1 a B1A, v roce 2019, všemi rybáři  MRS a ČRS. Tato sumarizace je vždy o rok pozadu.

Na revíru Brtnice 1 řeka 20 km 8 ha, ulovili v roce 2019 všichni rybáři MRS celkem 519 ks ryb o váze 324,4 kg. Tento revír navštívili 928 krát. Nejvíce se lovil kapr, a to 99 ks o celkové váze 250,1 kg. Průměrná váha 2,5 kg. Dále: 6 línů, 12 cejnů, 7 tloušťů, 4 okouny, 11 ks štik, 73 pstruhů duhových, 12 ks pstruhů obecných 10 ks karase stříbřitého, 6 ks ostroretek, 277 ks BR. Rybáři PS Brtnice ulovili 82 ks kapra.  Ostatní rybáři MRS 17 ks.

Na revíru Brtnice 1A Rychlovská, 7 ha, ulovili v roce 2019 všichni rybáři MRS celkem 1059 ks ryb o váze  1933,5 kg. Tento revír navštívili 3312 krát. Opět se zde nejvíce lovil kapr, 704 ks o váze 11647 kg. Průměrná váha 2,3 kg. Dále: 9 línů, 178 cejnů, 6 okounů, 20 štik, 21 candátů, 26 amurů, 7 úhořů, 3 bolenů, 11 pstruhů duhových a 1 tolstolobik o váze 15 kg. Rybáři PS Brtnice ulovili 572  ks kapra. Ostatní rybáři MRS 132 ks.

Na revírech MRS včetně B1 a B1A a revírech ČRS máme hotovou sumarizaci  úlovků za rok 2020, pouze členů PS Brtnice.

Během sezony jste navštívili 95 revírů v počtu 8771 docházek k vodě a ulovili na těchto revírech 3047 ks všech druhů ryb o celkové váze 3889,2 kg. Nejvíce jste lovili kapra v množství 1239 ks o celkové váze 3110,8 kg. Průměr uloveného kapra  2,5 kg. Z 16 druhů ulovených ryb, uvedu jen některé:  Cejn  velký 220 ks, lín 61 ks,  tloušť 14 ks, okoun 48 ks,  štika 121 ks, candát 30 ks, sumců 8 ks, úhořů 23 ks, amurů 38 ks, pstruhů obecných 28 ks, pstruhů duhových 87 ks, 10 ks bolena, 79 ks karasa stříbřitého a 1035 ks nástražných rybek. Z celkového množství 1239 ks uloveného kapra našimi rybáři v roce 2020, připadá na revíry B1 a B1A 454 ks, na ostatní revíry MRS a ČRS 785 ks.

Dále sumarizace ryb ulovených rybáři PS MRS v roce 2020 na revíru B1, řeka:

Docházek k vodě v počtu 988 a ulovilo se celkem 500 ks ryb o váze 416,6 kg.

Z toho kaprů 115 ks o váze 290,8 kg. Průměrná váha kapra 2,5 kg. Dále: 10 línů, Cejn velký 4 ks, 12 tloušťů, 21 okouny, 21 štik, ostroretka stěhovavá 6 ks,  candátů 4 ks, 2 úhořů, 25 pstruhů obecných, 85 pstruhů duhových, 5 amurů, 15 karasů stříbřitých, 173 ks BR.

A ještě množství ulovených ryb v roce 2020 na revíru B1A, Rychlovské nádrži:  

2616 docházek k vodě a uloveno celkem: 702 ks ryb o váze 1009,2 kg. Nejvíce se lovil kapr 339 ks, o váze 835,8 kg.  Průměrná váha kapra 2,4 kg.

Dále: 16 línů, 124 ks Cejna velkého, 9 ks okouna, 7 štik, 12 candátů, 4 ks sumce, úhořů 13 ks,             7 amurů, 5 boleny, 33 ks karasa stříbřitého a 129 ks BR.

  5. 

Nakonec informace o činnosti mládeže v minulém roce.                                                                                                       

O mládež do 15- ti let v minulém roce se starali Jaroslav Patzenhauer st, a Miluše Leixnerová v Brtnici. Zdeněk Rychlý a Libor Karafiát v Kněžicích. Ve Stonařově pak vedoucí Daniel Sobotka, Ladislav Šmarda, Milan Berka . Mimo docházky dětí na schůzky kroužků, jsme uspořádali 24. ročník závodů mládeže o putovní pohár MRS PS Brtnice v LRU na revíru B1A a velice vydařený pobytový tábor dětí, opět na Vranovské přehradě. Pořádaných závodů a pobytového tábora se zúčastnila mládež která je organizovaná v rybářských kroužcích v Brtnici, Kněžicích a Stonařově.

V rámci výchovy a využití volného času mládeže, sdružujeme mládež ve dvou věkových kategorií      od 8 do 15 let a starší mládež od 15-ti do 18 ti let, která má již stejná práva a povinnosti jako dospělí členové. Částečně do provozu rybářských kroužku zasáhla epidemie korona viru. Od 3.11. 2020 jsou z tohoto důvodu kroužky mládeže pozastaveny až do odvolání.

V roce 2020 navštěvovalo ve věku od  8 do 15-ti let dětské kroužky v Brtnici, Kněžicích a Stonařově celkem 60 mladých rybářů. Brtnický kroužek v počtu 31 dětí se scházel v klubovně PS. Kroužek v Kněžicích navštěvovalo 18 dětí a scházeli se učebně místní školy. Ve Stonařově se v loňském roce přihlásilo 11 dětí. Děti ze Stonařova se scházeli se v učebně místní školy. Schůzky mladých rybářů v délce 4 hodin se konají jednou až dva krát v měsíci mimo školní prázdniny. Ne násilnou formou zapojujeme mládež také do brigádnické práce. Mladí rybáři pomáhali hlavně na svém revíru Volejna a na rybníku č.2 Mrazíren Brtnice a také na revíru B1A a to s úklidem odpadků. V roce 2020 odpracovali 60 brigádnických hodin.

Činnost kroužku mladých rybářů provozujeme částečně na náklady PS a částečně z finančních prostředků od Grantového programu MěÚ v Brtnici, OU v Kněžicích a sponzora, a. s. Redbrick Praha. Tyto prostředky jsou použity pouze na činnost mládeže a k nákupu učebních pomůcek.

Mládež ve všech třech kroužcích obdržela na náklady MRS učebnice a pracovní sešity potřebné k výuce znalostí o rybách a rybolovu, které musí dítě znát pro získání prvního rybářského lístku.

Dne 8. června 2020 se uskutečnil 24. ročník závodů lovu ryb udicí o putovní pohár PS MRS Brtnice pro děti od 8 do 15-ti let. Závod se vydařil, zúčastnilo se celkem 30 závodníků z Brtnice, Kněžice a Stonařova. Děti nachytaly celkem 46 ks ryb a ulovili 14 kaprů, 18 amurů, a několik bolenů, cejnů a také BR. Závod probíhal ve dvou kolech na vylosovaných místech. Hodnocení, ulovená ryba 1 cm = 1 bod,  cejn a bílá ryba jeden kus 5 bodů. Dohlíželo 5 rozhodčích, závody se konaly na Rychlovské nádrži v úseku rybníka pod chatami. Ryby  závodníkům braly a děti odcházeli domů spokojeně.

 1. místo obsadil David Brukner ze Stonařova, 186 bodů, za 3 kapry, 1 amura a 5 bodů za cejna. Na 2. místě se umístil Vojta Prokůpek Stonařov, 128 bodů, za 2 kapry, 1 amura, 5 bodů za cejna. 3. místo obsadil Matěj Pojer z Brtnice, 126 bodů, za jednoho velkého bolena a 2 kapry.            Jméno vítěze bylo opět vyryto na putovní pohár PS MRS Brtnice. Děti obdrželi v polovině závodů občerstvení a nápoje. Vítězům bylo rozdáno, putovní pohár, dále 15 hodnotných cen v hodnotě 8.603 Kč. Celkové finanční náklady závodu  činili 9.979 Kč. Pořadatelé obdrželi od rodičů, kteří přihlíželi závodnímu rybolovu dětí, pochvalu a kladné hodnocení závodů.

Odbor mládeže pořádal pro naše mladé rybáře, 11. až 13. září 2020 v penzionu Erat v oblasti Chmelnice na Vranovské přehradě opět zdarma výběrový pobytový tábor dětí včetně stravování a ubytování v chatkách. Ryby braly. Přesto, že děti museli  dodržovat hygienická opatření proti korona viru, pobyt se vydařil a dětem se zásluhou vedoucích velice líbil.  Účastnilo se celkem 28 dětí, 13 z Brtnice, 10 z Kněžic a nově 5 dětí ze Stonařova. O jejich program a bezpečí se staralo 5 vedoucích.  Finanční náklady na pobytový tábor činili 47.248 Kč.

6.

Poděkování patří našim sponzorům.

A to, Kovo šrotu Miroslav Mikulčík v Brodcích za poskytnutou automobilovou dopravu k přepravě ryb a za technický plyn kyslík, sloužící k převozu ryb.

Dále MěÚ v Brtnici za finanční dotaci z fondu Grantů a  finanční podporu rybářských závodů.

Poděkování  OU v Kněžicích za finanční podporu na činnost mládeže a na rybářské závody. A v ne poslední řadě děkujeme také a. spol. Redbrick Praha majitelů Rychlovského rybníka za finanční dar na 24. ročník rybářských závodů  mládeže.

 

Ještě jednou všem sponzorům Děkujeme.

Vltavský

 

Zpráva o činnosti POBOČNÉHO SPOLKU MRS v Brtnici v roce 2019.

  Vážení sportovní rybáři, milí hosté. Vítám Vás na dnešní HS PS MRS v Brtnici. Mojí povinností je, seznámit Vás s hospodářskými výsledky spolku, společenskou  a zájmovou činností a sportovními úspěchy rybářů v roce 2019. Dále pak, s plánem práce na rok 2020.

Pobočný spolek MRS v Brtnici měl v minulém roce celkem 363 členů. Dospělých rybářů a mládeže do 18-ti let bylo evidováno 316 a mládeže do 15-ti let 47. V roce 2019 bylo proškoleno ve dvoudenním kurzu16 dospělých uchazečů o nové členství v MRS. Do kroužku mladých rybářů se přihlásilo 11 nový žáků. Pro nezaplacení členství a úmrtí zaniklo členství v tomto roce 21-ti členům. V roce 2019 došlo k nárůstu členské základny PS proti roku 2018 o 14 nových rybářů.

Výbor PS a předseda KRK se v průběhu roku pravidelně scházeli každé pondělí v měsíci na schůzkách výboru kde rozhodovali o veškeré činnosti organizace.  Členové výboru, každý podle svých funkcí se starali o řádný chod pobočného spolku MRS po stránce legislativní, organizační a také se ve velké míře podíleli na daných úkolech manuální prací. Výbor PS, kontrolní a revizní komise, rybářská stráž a vedoucí kroužku mladých rybářů celkem 20 členů, odpracovali v naší organizaci 1595 brigádnických hodin prací, vedením organizace a ostatní řídící činností. PS MRS v Brtnici na návrh svého předsedy odměnil funkcionáře výboru a předsedu KRK celkem10 členů, na konci roku 2019 odměnami v podobě věcných darů v celkové hodnotě 16.000 Kč.

Došlo k instalaci pevné internetové přípojky do klubovny PS. Úkol, zřídit webové stránky pomocného spolku se přece jen podařil. Webové stránky jsou pro veřejnost  přístupné od března 2019. Webová adresa, www.mrsbrtnice.cz.

Členská schůze bere na vědomí hodnocení výroční schůze PS 2019 – schůze byla dobře připravena a proběhla bez komplikací. Účast tradičně nízká, přišlo celkem 92 členů, omluveno bylo 93, nepřítomno 118. Navržení kandidáti do výboru PS, KRK a náhradníků pro volební období 2019- 2022 byli zvoleni většinou přítomných členů. Každý z navržených kandidátů obdržel stejný počet 83 hlasů. Na první ustavující schůzi nového výboru 1.4.2019 byly nově zvoleným funkcionářům odsouhlaseny, řídící funkce. Předseda a statutární zástupce  Jar. Vltavský, Jednatel a statutární zástupce  Petr Toufar, Hospodář – Petr Hvězda. Ekonom – Jiří Kvasnička. Pokladní – Miloslava Leixnerová. Pracovní referent (rybnikář) – Pavel Plavec. Správce rybárny a vedoucí kroužku v Brtnici – Jaroslav Patzenhauer. Zástupci za oblast Kněžice – pánové Leoš Novák a Jindřich Adam. Ve stejný den si zvolila KaRK PS svoje vedení. Předseda – Leoš Řehořka. Místopředseda – Luboš Slatinský. Člen KRK – Miroslav Kuchyňa. Všichni s nově navrženými funkcemi souhlasili. Z pozice předsedy PS děkuji všem nově zvoleným členům za ochotu pracovat pro PS MRS Brtnice a přeji jim hodně úspěchů.

Prodej členství a povolenek byl připraven každý pátek od 15 do 18 hodin v klubovně místní organizace. V roce 2019 byl prodej povolenek zahájen 4. ledna a bylo prodáno 205 ks ročních pro dospělé, 13 ks polovičních pro mládež do 18-ti let, 35 ks pro mládež do 15-let a  dále 10 povolenek republikových a 2 povolenky týdenní. Bylo přijato 11 nových dětí od 8 do 15 ti-let kteří v tomto roce vstoupili do kroužku mladých rybářů a obdrželi povolenku v ceně 300 Kč zdarma. Práci  s mládeží do 15-ti let se věnovalo osm vedoucích kroužků. Mimo docházky dětí na schůzky kroužků, jsme uspořádali veřejné závody mládeže o putovní pohár MRS PS Brtnice v LRU na revíru B1A a velice vydařený pobytový tábor dětí, opět na Vranovské přehradě. Pořádaných závodů se zúčastnila mládež která je organizovaná v rybářských kroužcích v Brtnici, Kněžicích a Stonařově.

Také v roce 2019 jsme žádali a obdrželi na činnost mládeže našeho spolku od  MěÚ v Brtnici finanční podporu z fondu Grantů a finanční podporu OU v Kněžicích. Dále finance na podporu rybářských závodů mládeže od MěÚ v Brtnici  a OÚ v Kněžicích. Tyto prostředky byly použity pouze na kulturní a sportovní vyžití organizované mládeže v rybářských kroužcích věkové kategorie od 8 až 18 let. Více ve správě o činnosti mládeže.

  2.

K 31. 12. 2019 byla prodloužena smlouva o spolupráci na Rychlovském rybníku revír B1A, mezi PS MRS Brtnice a majitelem nádrže dříve Wastech, Praha 10, nyní společnost Redbrick s. r. o  Praha 1. Prodloužení smlouvy bylo dohodnuto na dalších pět let bez nájemného, tedy do konce roku 2025 za stejných Vám již dříve známých podmínek užívání revíru a spolupráce na údržbě rybníka.

Dále členská schůze bere na vědomí, od 16.12. 2019 do konce roku 2019 probíhalo jednání s představiteli a. s. AGRA Brtnice, konkrétně s ředitelem ing. Karlem Kašíkem o prodloužení nájmu   na rybníky Mrazíren Brtnice. Představenstvo AGRA Brtnice rozhodlo o ukončení nájemného stavu s PS MRS Brtnice a smlouvu již neprodloužit k datu 31. 12. 2019. Předseda PS MRS a ředitel a. s. AGRA se dohodli na dodržení podmínek končící smlouvy, doby trvání výpovědní lhůty a opuštění rybníků. Výpovědní lhůta končí 31. 12. 2020. K tomuto datu budou rybníky připraveny ze strany PS Brtnice k předání, nebo se uzavře v průběhu roku nová nájemní smlouva.

Z rozhodnutí IX. Sjezdu MRS 15. 10.2019 v Blansku. Došlo zde k změně stanov MRS.
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády.
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek (bez nároku na vydání povolenky) ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce se rozhodne pro rybolov a zakoupení jakékoli povolenky, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Nákupy a investice v roce 2019 pro potřeby PS, uvedu pouze větší  nákupy:   Pro přípravu krmného obilí byl zakoupen starší kladívkový drtič obilnin. Pro pracovní odbor PS kufr s veškerým ručním nářadím, úhlová bruska a pákové zahradnické nůžky, gumové kalhoty (prsačky) a dva kusy ocelových kruhu na kesery. Pro odbor mládeže 1 stan v provedení bivak. 

A nyní Vás seznámím s průběhem plnění pracovních úkolů v roce 2019, pod vedením   rybnikáře Pavla Plavce. Pracovně brigádnický úsek musel mimo jiné v roce 2019 zajistit dostatečné množství práce  na úkolech PS MRS v rámci Vaší 10-ti hodinové pracovní povinnosti. Svoji brigádnickou povinnost odpracovalo celkem 85 členů a odpracovali 1326 hodin. Budeme-li kalkulovat 80 korun za odpracovanou hodinu dostaneme se k hodnotě vykonané práce ve výši 106.080 Kč. Obilí odevzdalo 23 rybářů a odevzdali 3550 kg obilnin. 88 rybářů si zaplatilo svoji brigádu v množství 880 hodin a PS tak získal  67.810 Kč. Dále máme 24 žen kteří nemají pracovní povinnost a rybáře kteří nemuseli v minulém roce plnit svoji brigádnickou povinnost a to jsou důchodci nad 65 let a držitelé ZTP a ZTTP celkem 41 členů. Pracovní povinnost nemá také mládež do 15-ti let v počtu 47 dětí, ale i oni přiloží ruk k dílu, třeba na úklidu nečistot kolem revírů. 89 členů PS MRS včetně mládeže si v roce 2019 zaplatilo pouze udržovací členství.

Připomínám, že naši rybáři měli možnost odpracovat svoji brigádnickou povinnost v minulém roce 10 hodinami práce, odevzdáním 150 kg obilí (pšenice, ječmen, řepka), nebo finanční úhradou ve výši 80 Kč za neodpracovanou brig. hodinu.

Práce vykonaná členy spolku všeobecně:

Na rybnících Mrazíren Brtnice č. 1, 3, 4 a ryb. Křivánků proběhly na podzim 2019 výlovy ryb.

Na všech chovných rybnících, na revíru Brtnice 1A a  Brtnice 1 se v průběhu roku 2 krát posekala a uklízela tráva. Dále byly v průběhu roku opraveny a čištěny všechny hradící jezy na řece v Brtnici a ostatních na revíru B1. PS MRS dodržuje dohodu s MěÚ v Brtnici, majitelem tří hradících jezů ve městě na řece Brtnici. Dohodu o údržbě a péči o tyto jezy a následně o užívaní absolutního práva PS MRS manipulace s vodou, mimo povodňové havárie. Na revíru B1A probíhalo opět odstranění pobřežních větrem svalených stromů a vyřezávkou náletových dřevin a byl upraven závodní úsek, místo konání 23. ročníku závodů mládeže. V letních měsících byly na revíru B1A Rychlovská, několikrát čištěny a snad už konečně utěsněny vypouštěcí jezy u lomu a mlýna. Opět jsme museli opravit poškozené dopravní značení určující pravidla dopravního provozu kolem rybníka.

  3.

Na revíru 461 008 Brtnice 1A byl realizován návrh hospodáře PS s platností od 1. 1. 2020, docílit v příštích letech na tomto rybníku trofejních úlovků kapra. Z tohoto důvodu byla nově stanovena dělená míra kapra. 45 cm minimální, 70 cm maximální. Uloveného kapra nad 70cm je povinností rybáře od 1. 1. 2020, pustit zpět do rybníka. Dále jsou určeny minimální délky štiky 60 cm a candáta 50cm.   Toto nařízení je uvedeno v soupisu revírů mimopstruhových BPRP. Na podzim bylo do revíru B1A vysazeno 20 ks kapra o délce  70 – 80 cm v průměru 9 kg.

Rybník byl na jaře a na podzim vyčištěn posbíráním různých nečistot kolem vody a byl zajištěn a dodržován  pravidelný odvoz odpadků z nainstalovaných popelnic na parkovišti před revírem a v úseku koupající se veřejnosti. Upozorňujeme naše rybáře, aby dodržovali ustanovení rybářského řádu o úklidu odpadků před započetím rybolovu, s důrazem na oba revíry. Dochází zde k neustálému znečišťování prostředí kolem vody rybáři, ale i místními občany. Žádáme Vás, rybáře aby odkládali odpadky po ukončení rybolovu do nainstalovaných popelnic a nenechávali je na místě kde zrovna skončíte rybolov. V tomto ohledu budou následovat opět přísnější kontroly RS.

V zimním období se na chovných rybnících kde byla zakomorovaná rybí násada udržovali v ledě větrací otvory a prováděla kontrola vysazených ryb. Na chovných rybnících Mrazíren Brtnice jsme pokračovali v kácení  smrků napadených kůrovcem na levé straně rybníka č.4. Dřevo bylo zpracováno na otop v pojízdné buňce a klubovně PS.

Práce na klubovně a skladu PS: 

Správce klubovny zabezpečoval po celý rok řádný chod tohoto zařízení. Byla zde provedena oprava lovícího nářadí a výstroje lovící čety, dále údržba větrných čeřičů vody a šrotovacího zařízení. Sklad obilnin opět vyčištěn a obilí zajištěno proti hlodavcům.

 

Dále výsledky v chovu rybích násad, který řídil hospodář Petr Hvězda.

V minulém roce hospodařil PS MRS v Brtnici na chovných rybnících Luční pod Oborou, Křivánků  Brtnice a rybnících Mrazírny Brtnice č. 1, 3 a 4 . Užitková plocha chovných rybníků činila 3,5 ha. Rybník Křivánků je v majetku PS, na ostatní rybníky jsou uzavřeny řádné nájemní smlouvy.

Celé krmné období minulého roku byla rybí obsádka na chovných rybnících pravidelně krmena mačkaným obilím. Ke krmným účelům získal PS v roce 2019 od členů 5650 kg obilnin. Hospodář a jeho pomocníci  zkrmili  na chovných rybnících, rybník Křivánků Brt.720 kg.  Luční pod Oborou 1290 kg.  Mrazírny Brtnice č.1, 3, 4, 2640 kg. Celkem 4650 kg obilnin.

Ve skladě PS máme na rok 2020 zůstatek nezkrmeného obilí v množství 1000 kg. 

 

A jak to vypadalo s chovnými rybníky v roce 2018.

Vysazená rybí násada do chovných rybníků z nákupu 2019, nebo zakomorovaná od roku 2017. 

 

Křivánků Brtnice.  Vysazeno v r. 2019 Kapr 1 – 2000 ks, 60 kg. Amur 1 –  1000 ks,  7 cm.                        

Plánovaný výlov podzim 2019.

Mrazírny Brt. č. 1.  Vysazeno v r. 2017  Kapr 2, 360 ks, 72 kg.    Amur  2,  450 ks, 45 kg.

Výlov podzim 2019.

Mrazírny Brt. č. 3. Vysazeno v r. 2017   Kapr 2,  1175 ks,  235 kg. Amur 2, 133 ks,  20 kg.

Výlov podzim 2019.

Mrazírny Brt. č. 4.  Vysazeno v r. 2017  Kapr 2, 1195 ks,  378 kg.  Amur 2,  500 ks, 8 125 kg

Výlov podzim 2019.

Luční pod Oborou   Vysazeno v r. 2018  Kapr 2 – 1200 ks, 240 kg. Amur 1 – 300 ks, 15 cm.

Dosazeno na jaře  2020  Kapr 2 – 380 ks, 95 kg.  Výlov podzim 2020.

 

 4.

Výlovy chovných rybníků podzim 2019.                                                                                                         

 

Ryb. Křivánek Brt.              Kapr 2 – 1340 ks,  335 kg.  Amur 2, 400 ks,  50 kg (16 cm).

Mrazírny Brtnice č. 4. Kapr 2 – 640 ks, 480 kg.  Kapr 3 – 220 ks,  275 kg.

Amur 3 – 172 ks,  172 kg. Štika 3 – 3 ks,  9 kg.

Mrazírny Brtnice č. 3. Kapr 2 – 700 ks, 280 kg.  Kapr 3 – 200 ks, 260 kg.

Amur 3 – 60 ks, 39 kg.  Lín 3, 50 ks, 10 kg.

Mrazírny Brtnice č. 1. Kapr 2 –  125 ks, 100 kg.  Amur 2 – 175 ks, 70 kg.

 

Do kompetence hospodáře, patří vedení a organizace rybářské stráže.                                             

Sedm členů ryb. stráže PS zajišťuje ochranu revírů a chov. rybníků proti pytláctví a porušování Bližších podmínek rybářského práva. Působnost ryb. stráže jsou sportovní revíry a chovné rybníky   PS Brtnice. Hospodář a jeho zástupci mají působnost na všech revírech MRS.

Rybáři PS MRS Brtnice při výkonu rybářského práva v roce 2019 uskutečnili celkem 7523 docházek k vodě na revírech MRS A ČRS na kterých byli kontrolováni 61 členy Rybářské stráže ČR, kteří u nich provedli celkem 196 kontrol. Na revírech B1 a B1A prováděla kontrolu rybářská stráž našeho PS a profesní RS MRS a kontrolovali 42 rybářů. Vážný přestupek porušení rybářského zákona nebyl v roce 2019 zaznamenán. Někteří rybáři se dopustili pouze drobného porušení Bližších podmínek rybářského práva a to nedodržení úklidu zabraného místa od odpadků a jiných nečistot, před započetím rybolovu. Ve všech případech vyřešila RS přestupek domluvou nebo napomenutím. Na chovných rybnících nebyl zjištěn žádný případ pytláctví. Členové ryb. stráže se zúčastnili 23. ročníku závodů LRU mládeže o putovní pohár PS MRS, kde zastávali funkci rozhodčích.

 

Sumarizace ulovených ryb.

Nejprve sumarizace ulovených ryb na revírech B1 a B1A, v roce 2018, všemi rybáři  MRS.     Tato sumarizace je vždy o rok pozadu.

Na revíru Brtnice 1 řeka 20 km 8 ha, ulovili v roce 2018 všichni rybáři MRS celkem 447 ks ryb o váze 401,7 kg. Tento revír navštívili 873 krát. Nejvíce se lovil kapr, a to 121 ks o celkové váze 285,3 kg. Průměrná váha 2,3 kg. Dále: 13 línů, 16 cejnů, 5 tloušťů, 30 okounů, 6 ks štik, 111 pstruhů duhových, 16 ks pstruhů obecných. Rybáři PS Brtnice ulovili 111 ks kapra.  Ostatní rybáři MRS 10 ks.

Na revíru Brtnice 1A Rychlovská, 7 ha, ulovili v roce 2018 všichni rybáři MRS celkem 1165 ks ryb o váze  1817,9 kg. Tento revír navštívili 3239 krát. Opět se zde nejvíce lovil kapr, 711 ks o váze 1551,3 kg. Průměrná váha 2,2 kg. Dále: 17 línů, 129 cejnů, 21 okounů, 18 štik, 22 candátů, 33 amurů, 1 úhoř, 7 bolenů, 10 pstruhů obecných, 8 pstruhů duhových a 12 karasů stříbřitých. Rybáři PS Brtnice ulovili 576  ks kapra. Ostatní rybáři MRS 135 ks.

    5.

Na revírech MRS včetně B1 a B1A a revírech ČRS máme hotovou sumarizaci  úlovků za rok 2019, pouze členů PS Brtnice.

Během sezony jste navštívili 85 revírů v počtu 7523 docházek k vodě a ulovili na těchto revírech 3176 ks všech druhů ryb o celkové váze 4202,8 kg. Nejvíce jste lovili kapra v množství 1301 ks o celkové váze 3324,8 kg. Průměr uloveného kapra  2,5 kg.  Z 19 druhů ulovených ryb, uvedu jen některé:  Cejn  velký 253 ks, lín 29 ks,  tloušť 10 ks, okoun 25 ks,  štika 124 ks, candát 66 ks, sumců 5 ks, úhořů 29 ks, amurů 45 ks, pstruhů obecných 11 ks, pstruhů duhových 68 ks, 7 ks bolena, 90 ks karasa stříbřitého a 1098 ks nástražních rybek. Z celkového množství 1301 ks uloveného kapra našimi rybáři v roce 2019, připadá na revíry B1 a B1A 659 ks, na ostatní revíry MRS a ČRS 642 ks.

Dále sumarizace ryb ulovených rybáři PS MRS v roce 2019 na revíru B1, řeka:

Docházek k vodě v počtu 733 a ulovilo se celkem:  424 ks ryb o váze 263,9 kg.

Z toho kaprů 82  ks o váze 204,2 kg. Průměrná váha kapra 2,5 kg. Dále: 6 línů, Cejn velký 12 ks, 7 tloušťů, 4 okouny, 9 štik, ostroretka stěhovavá 6 ks, 11 pstruhů obecných, 52 pstruhů duhových, 10 karasů stři, 223 ks BR.

A ještě množství ulovených ryb ryb v roce 2019 na revíru B1A:  

2401 docházek k vodě a uloveno celkem: 716 ks ryb o váze 1514,5 kg.

Nejvíce se lovil kapr 572 ks, o váze 1343,3 kg.

Průměrná váha kapra 2,3 kg.

Dále: 6 línů, 38 ks Cejna velkého, 13 štik, 12 candátů, úhořů 7 ks, 23 amurů, 3 boleny, 1 velký tolstolobik o váze 15 kg, 11 pstruhů duhových a 29 ks BR.

 

A ještě informace o činnosti mládeže.                                                                                                       

O mládež do 15- ti let v minulém roce se starali Jaroslav Patzenhauer st, a Miluše Leixnerová v Brtnici. Zdeněk Rychlý a Libor Karafiát v Kněžicích. Ve Stonařově pak vedoucí Daniel Sobotka,  Ladislav Šmarda, Milan Berka a Martin Šmarda.

V rámci výchovy a využití volného času mládeže, sdružujeme mládež ve dvou věkových kategorií, od 8 do 15 let a starší mládež od 15-ti do 18 ti let, která má již stejná práva a povinnosti jako dospělí členové. V roce 2019 navštěvovalo ve věku od  8 do 15-ti let kroužek v Brtnici, Kněžicích a Stonařově 47 mladých rybářů. Brtnický kroužek v počtu 25 dětí se scházel v klubovně PS. Kroužek v Kněžicích navštěvovalo 10 dětí a scházeli se učebně místní školy. Ve Stonařově se v loňském roce přihlásilo 12 dětí z toho je evidováno v MRS PS Brtnice 9 mladých rybářů. Děti ve Stonařově se scházeli se v učebně místní školy. Schůzky mladých rybářů v délce 4 hodin se konají jednou až dva krát v měsíci mimo školní prázdniny. Ne násilnou formou zapojujeme mládež také do brigádnické práce. Mladí rybáři pomáhají hlavně s úklidem na svém revíru „Volejna“ a rybníku Mrazíren Brtnice č.2 a také na revíru B1A s úklidem odpadků. V roce 2019 odpracovali 80 brigádnických hodin.

Činnost kroužku mladých rybářů provozujeme částečně na náklady PS a částečně z finančních prostředků od MěÚ v Brtnici, OU v Kněžicích a Grantového programu Kraje Vysočiny. Tyto prostředky jsou použity pouze na činnost mládeže a k nákupu učebních pomůcek.

  6.

Mládež ve všech třech kroužcích obdržela na náklady MRS učebnice a pracovní sešity potřebné k výuce všech znalostí o rybách a rybolovu, které musí dítě znát pro získání prvního rybářského lístku.

Dne 8. června 2019 se uskutečnil 23. ročník závodů lovu ryb udicí o putovní pohár PS MRS Brtnice pro děti od 8 do 15-ti let. Závod se vydařil, zúčastnilo se celkem 23 závodníků z Brtnice, Kněžice a Stonařova. Děti nachytaly velké množství ryb kapra, amura, bolena, cejna velkého, lína a také bílé ryby. Závod probíhal ve dvou kolech na vylosovaných místech. Hodnocení, ulovená ryba 1 cm = 1 bod,  bílá ryba 5 bodů, jeden kus. Dohlíželo 5 rozhodčích závody se konaly na revíru Brtnice 1 A v úseku rybníka pod chatami. 1. cenu vyhrál Matouš Jurka ze Stonařova, 330 bodů, 7 kaprů, 1 amura + 35 bodů za BR. Na 2. místě se umístil Daniel Kružík Brtnice, 289 bodů, 1 kapr, 1 amur 62  cm, 3 velké boleny, 2 velké cejny, + 10 bodů za BR. Tento závodník obdržel také cenu za největší ulovenou rybu. 3. místo obsadil Tomáš Vala z Brtnice, 259 bodů, 6 velkých bolenů, 1 amur a 15 bodů bílá ryba. Jméno vítěze bylo opět vyryto na putovní pohár PS MRS Brtnice. Děti obdrželi v polovině závodů občerstvení, nápoje a zákusek od sponzora. Celkem uděleno: Vítězovi pohár, dále 11 hodnotných cen a pro ty co nevyhrály, ceny útěchy. Ryby braly a závodníci odcházeli spokojeně. Pořadatelé obdrželi  kladné hodnocení závodů od rodičů kteří přihlíželi závodnímu rybolovu. Finanční náklady závodu  činili 7849 Kč.

Odbor mládeže pořádal pro naše mladé rybáře, 13. až 15. září 2019 v penzionu Erat v oblasti Chmelnice na Vranovské přehradě opět zdarma výběrový pobytový tábor dětí včetně stravování a ubytování v chatkách. Ryby moc nebraly, pobyt se ale vydařil a dětem se zásluhou vedoucích velice líbil.  Účastnilo se celkem 24 dětí, 15 z Brtnice a 9 z Kněžic. O jejich program a bezpečí se staralo 5 vedoucích.  Finanční náklady na pobytový tábor činili 33.296 Kč.

Naše poděkování patří sponzorům.

A to, Rybářské potřeby v Třebíči, paní Adamové majitelce cukrárny v Brtnici za darovanou velmi dobrou roládu.

Naše poděkování patří také Kovo šrotu Miroslav Mikulčík v Kněžicích za poskytnutou automobilovou dopravu a technický plyn kyslík, sloužící k převozu ryb.

Dále MěÚ v Brtnici za finanční dotaci z fondu Grantů a  finanční podporu rybářských závodů.

A také poděkování  OU v Kněžicích za finanční podporu na činnost mládeže a rybářské závody.

Ještě jednou všem sponzorům Děkujeme.

Vltavský

 

Zpráva o činnosti POBOČNÉHO SPOLKU MRS v Brtnici v roce 2018

Vážení sportovní rybáři. Je mojí povinností, seznámit Vás s hospodářskými výsledky spolku, společenskou a zájmovou činností a sportovními úspěchy rybářů v roce 2018. Dále pak s plánem práce na rok 2019.

1.

 

Pobočný spolek MRS v Brtnici měl v minulém roce celkem 349 členů. Dospělých rybářů a mládeže do 18 let bylo evidováno 304 a mládeže do 15 let bylo 45. V roce 2018 bylo proškoleno ve dvoudenním kurzu 13 dospělých uchazečů o nové členství v MRS. Do kroužku mladých rybářů se přihlásilo 6 nových žáků. Pro nezaplacení členství nebo úmrtí zaniklo členství 15 členům. V roce 2018 došlo k nárůstu členské základny PS proti roku 2017 pouze o 2 rybáře.

Výbor PS a předseda KRK se v průběhu roku pravidelně scházeli každé pondělí v měsíci na schůzkách výboru, kde rozhodovali o veškeré činnosti organizace. Členové výboru, každý podle svých funkcí, se starali o řádný chod pobočného spolku MRS po stránce legislativní a organizační,a také se ve velké míře podíleli na daných úkolech manuální prací. Výbor PS, kontrolní a revizní komise, rybářská stráž a vedoucí kroužku mladých rybářů, celkem 19 členů, odpracovali v naší organizaci 526 brigádnických hodin a dalších 1578 hodin svého volného času se zabývali vedením organizace a ostatní řídící činností. PS MRS v Brtnici na návrh svého předsedy, udělil 10 členům funkcionářů výboru a předsedům KRK na konci jejich volebního období odměnu v podobě věcného daru.

Došlo k instalaci pevné internetové přípojky do klubovny PS. Úkol zřídit v roce 2018 webové stránky pomocného spolku se přece jen podařil. Webové stránky pro veřejnost jsou přístupné od února 2019 na adrese www.mrsbrtnice.cz.

Prodej členství a povolenek byl připraven každý pátek od 15 do 18 hodin v klubovně místní organizace. V roce 2018 byl prodej povolenek zahájen 5. ledna a bylo prodáno 193 ks ročních pro dospělé, 16 ks polovičních pro mládež do 18 let, 37 ks pro mládež do 15 let a bylo také vydáno 6 ks povolenek zdarma pro začínající dětské členy. Dále 11 republikových a 2 povolenky týdenní. Bylo přijato 6 nových dětí od 8 do 15 let kteří v tomto roce vstoupili do kroužku mladých rybářů a obdrželi povolenku v ceně 300 Kč zdarma.

Práci s mládeží do 15 let se věnovalo sedm vedoucích kroužků. Mimo docházky dětí na schůzky kroužků, jsme uspořádali veřejné závody mládeže o putovní pohár MRS PS Brtnice v LRU na revíru B1A. Na Vranovské přehradě se opět uskutečnil velice vydařený pobytový tábor pro děti. Pořádaných závodů se zúčastnila mládež, která je organizovaná v rybářských kroužcích v Brtnici, Kněžicích a Stonařově. Také v roce 2018 jsme žádali a obdrželi od MěÚ v Brtnici finanční podporu z fondu Grantů a finanční podporu OU v Kněžicích na činnost mládeže našeho spolku. Dále finance na podporu rybářských závodů mládeže od MěÚ v Brtnici a OÚ v Kněžicích. Tyto prostředky byly použity pouze na kulturní a sportovní vyžití organizované mládeže v rybářských kroužcích věkové kategorie od 8 až 18 let. Více ve zprávě o činnosti mládeže.

Nákupy a investice v roce 2018 pro potřeby PS, uvedu pouze větší nákupy:

Pro brigádnický odbor byla zakoupena el. vrtačka Narex s příslušenstvím a svěrák. Dále 1 ks brodících kalhot (prsaček) a nové náhradní díly pro opravu dvou výkonných vodních čerpadel značky Lowara a Sigma, potřebné k okysličování vody na chovných rybnících. Zadali jsme výrobu stavících dluží vody z plastu do stavidla rybníka Křivánků. Odbor mládeže získal sportovní vybavení pro kroužky mládeže do 15 let, a to deštníky s bočnicí, podložky pod ulovenou rybu, digitální váhu ryb, speciální dlouhé podběráky a campingová světla. Za účelem digitalizace řízení kanceláře PS byl zakoupen notebook značky HP včetně doplňků a barevná tiskárna Samsung C48.

2.

A nyní Vás seznámím s průběhem plnění úkolů na úseku pracovně brigádnickém v roce 2018, pod vedením pana Pavla Plavce.

Pracovně brigádnický úsek musí mimo jiné zajistit Vám, členům, dostatečné množství práce na úkolech PS v rámci vaší 10 hod. pracovní povinnosti. Proto je pracovní aktivita brigádníků z řad členů velice žádoucí, rybáři si však musí sami s brigádnickým referentem práci dohodnout. A to každý pátek od 15 do 18 hod v klubovně PS nebo na telefonním čísle 605 003 719.

Svoji brigádnickou povinnost odpracovalo celkem 77 členů a odpracovali 1370 hodin. Budeme-li kalkulovat 80 Kč za odpracovanou hodinu, dostaneme se k hodnotě vykonané práce ve výši 109.600 Kč. 29 rybářů odevzdalo 4.450 kg obilí. 81 rybářů si zaplatilo svoji brigádu v množství 805 hodin. Dále máme 21 žen, které nemají pracovní povinnost, a rybáře, kteří nemuseli v minulém roce plnit svoji brigádnickou povinnost, to jsou důchodci nad 65 let a držitelé ZTP a ZTTP, celkem 47 členů. Pracovní povinnost nemá také mládež do 15 let v počtu 45 dětí, ale i ony se podílejí třeba na úklidu nečistot kolem vody. 77 členů PS MRS včetně mládeže si v roce 2018 zaplatilo pouze udržovací členství.

Připomínám, že naši rybáři měli možnost odpracovat svoji brigádnickou povinnost v minulém roce 10 hodinami práce, odevzdáním 150 kg obilí (pšenice, ječmen, řepka), nebo finanční úhradou.

Práce vykonaná členy spolku všeobecně:

 • Na rybnících Luční pod Oborou a Křivánků proběhly na podzim 2018 výlovy ryb.
 • Na všech chovných rybnících, na revíru Brtnice 1A a Brtnice 1 v úseku vakuový jez se v průběhu roku dvakrát posekala a sklízela tráva. Dále byly v průběhu roku opraveny a čištěny všechny hradící jezy v Brtnici a níže vybudované na revíru B1. PS MRS uzavřel s MěÚ v Brtnici, majitelem tří hradících jezů ve městě na řece Brtnici, dohodu o údržbě a péči o tyto jezy a následně získání absolutního práva manipulace s vodou, mimo povodňové havárie. Z tohoto důvodu jsme opravili jez zvaný u Sokolovny. Došlo zde k výměně vodou vylomených kotvících traverz a hradících fošen. Na revíru B1A probíhala prořezávka pobřežních a náletových dřevin a upraven závodní úsek, to vše místo konání 22. ročníku závodů mládeže. V letních měsících byly na revíru B1A Rychlovská několikrát čištěny a snad už konečně utěsněny vypouštěcí jezy u lomu a mlýna a opět jsme museli opravit poškozené dopravní značení určující pravidla dopravního provozu kolem rybníka. Rybník byl na jaře vyčištěn posbíráním různých odpadků kolem vody a byl zajištěn a dodržován pravidelný odvoz nainstalovaných popelnic na parkovišti před revírem. Upozorňujeme naše rybáře, aby dodržovali ustanovení rybářského řádu o úklidu odpadků před započetím rybolovu, s důrazem na oba revíry. Dochází zde k neustálému znečišťování tohoto prostředí rybáři, ale i místními občany. Žádáme Vás, rybáře, abyste odkládali odpadky po ukončení rybolovu do nainstalovaných popelnic a nenechávali je na místě rybaření. V tomto ohledu budou následovat opět přísnější kontroly RS.
 • V zimním období se na chovných rybnících, kde byla zakomorovaná rybí násada, udržovaly v ledě větrací otvory a prováděla kontrola vysazených ryb. K úhynu ryb na konci zimy došlo pouze na revíru B1A a nebyl bohužel malý. Uhynulo 450 ks kapra 2–3, v průměru 1 kg. Dále 14 amurů – 8 kg, 15 štik – 12 kg, 5 velkých tolstolobiků o váze 80 kg a 30 cejnů – 9 kg. Celkem 559 kg ryb. Uhynulé ryby byly po odchodu ledu z vody odstraněny a zakopány. Příčin úhynu ryb mohlo být několik, nedostatek kyslíku ve vodě z důvodu velmi nízkého průtoku vody na obou revírech v průběhu celého roku, nebo jarní viróza ryb. Ryby byly pro odebrání vzorků a zjištění přesné příčiny ve velkém stupni rozkladů.

Na chovných rybnících Mrazíren Brtnice jsme pokračovali v kácení smrků na levé straně rybníka č.4 napadené kůrovcem. Dřevo bylo zpracováno na otop v pojízdné buňce. Také se uskutečnila vyřezávka dřevin kolem dětského revíru ryb č. 2 a vytěžené dřevo uklizeno spálením na místě. Jak všichni víte, rok 2018 byl velmi suchý. Málo vodních srážek zapříčinilo malý nebo skoro žádný průtok vody rybniční soustavou Mrazíren Brtnice. Z tohoto důvodu nastal nedostatek kyslíku ve vodě. Na rybníku č. 1, který je nejmenší, zahynulo 50 ks kapra 2 o váze asi 25 kg. Okamžitě po zjištění úhynu jsme nasadili na rybníky č. 1 a 2 čerpadla na vodu a začali s okysličováním proudem vody. Podařilo se nám obnovit rovnováhu kyslíku se vodě a zastavit úhyn ryb.

3.

Práce na klubovně a skladu PS:

Správce klubovny zabezpečoval po celý rok řádný chod tohoto zařízení. Byla zde provedena oprava lovícího nářadí a výstroje lovící čety, dále údržba větrných čeřičů vody a šrotovacího zařízení. Sklad obilnin opět vyčištěn a obilí zajištěno proti hlodavcům. Byly zde vyrobeny nové stavící dluže do stavidla rybníka Luční pod Oborou. Fošny dodal MěÚ v Brtnici. Byl opraven a zabezpečen vstup na půdu z kuchyňky, z důvodů pojištění majetku proti krádeži a živelným pohromám.

Dále výsledky v chovu rybích násad, který řídil hospodář Jan Měrtl.

V minulém roce hospodařil PS MRS v Brtnici na chovných rybnících a to Křivánků Brtnice, Mrazírny Brtnice č. 1, 3 a 4 a Luční pod Oborou. Užitková plocha chovných rybníků činila 3,5 ha. Rybník Křivánků je v majetku PS, na ostatní rybníky jsou uzavřeny řádné nájemní smlouvy.

Celé krmné období minulého roku byla rybí obsádka na chovných rybnících pravidelně krmena mačkaným obilím. Ke krmným účelům získal PS v roce 2018 od členů nebo nákupem 8.900 kg obilnin. Hospodář a jeho pomocníci zkrmili na chovných rybnících:

Rybník Křivánků Brtnice 1000 kg
Luční pod Oborou 1800 kg
Mrazírny Brtnice č. 1 1000 kg, č. 3 1500 kg a č. 4 1500 kg
Celkem 6800 kg obilnin

Na skladě PS máme na rok 2019 připraven zůstatek nezkrmeného obilí v množství 2100 kg.

A jak to vypadalo s chovnými rybníky v roce 2018?

Vysazená rybí násada do chovných rybníků z nákupu 2018, nebo zakomorovaná z roku 2017:

Křivánků Brtnice: vysazeno v r. 2018 Kapr 1 – 2000 ks, 100 kg; Amur 1 – 500 ks, 10 kg.
Výlov podzim 2018

Mrazírny Brtnice č. 1. Vysazeno v r. 2017 Kapr 2, 360 ks, 72 kg.  Amur 2, 450 ks, 45 kg.
Výlov podzim 2019

Mrazírny Brtnice Ryb. č. 3. Vysazeno v r. 2017 Kapr 2, 1175 ks, 235 kg. Amur 2, 133 ks, 20 kg.
Výlov podzim 2019

Mrazírny Brtnice Ryb. č. 4. Vysazeno v r. 2017 Kapr 2, 1195 ks, 378 kg. Amur 2, 500 ks, 8 125 kg.
Výlov podzim 2019

Luční pod Oborou Vysazeno v r. 2016 Kapr 2 – 603 ks, 580 kg. Kapr 3, 400 ks, 480 kg.
Vysazeno v r. 2017 Amur 2 – 500 ks, 150 kg.
Na tomto rybníku byla zakomorovaná rybí násada vysazená v roce 2016 a 17. Výlov podzim 2018.

Výlovy chovných rybníků podzim 2018

Rybník Křivánek Brtnice Kapr 2 – 1700 ks, 340 kg. Amur 1+, 300 ks, 45 kg (15 cm).

Ryb. Luční pod Oborou Brtnice Kapr 2, 375 ks, 300 kg. Kapr 3, 397 ks, 490 kg. Amur 2, 500 ks, 150 kg. Bílá ryba netříděná, 1000 ks, 100 kg, (plotice, hrouzek, karas).

4.

Do kompetence hospodáře patří vedení a organizace rybářské stráže.

Sedm členů rybářské stráže PS zajišťuje ochranu revírů a chovných rybníků proti pytláctví a porušování Bližších podmínek rybářského práva. Působností ryb. stráže jsou sportovní revíry a chovné rybníky PS Brtnice. Hospodář a jeho zástupci mají působnost na všech revírech MRS.

Rybáři PS Brtnice při výkonu rybářského práva v roce 2018 uskutečnili celkem 7066 docházek k vodě, na kterých byli kontrolováni 51 členy Rybářské stráže ČR, kteří u nich provedli celkem 180 kontrol. Na revírech B1 a B1A prováděla kontrolu rybářská stráž našeho PS a profesní RS MRS, kteří zkontrolovali 53 rybářů. Někteří z nich se dopustili pouze drobného porušení Bližších podmínek rybářského práva a to nedodržení úklidu místa k lovu od odpadků v okruhu 3 metrů před započetím rybolovu. Ve všech případech vyřešila RS přestupek domluvou nebo napomenutím. Na chovných rybnících nebyl zjištěn žádný případ pytláctví. Členové ryb. stráže se zúčastnili 22. ročníku závodů LRU mládeže o putovní pohár PS MRS, kde zastávali funkci rozhodčích.

Sumarizace ulovených ryb.

Nejprve sumarizace ulovených ryb na revírech B1 a B1A, v roce 2017, všemi rybáři MRS. Tato sumarizace je vždy o rok pozadu.

Na revíru Brtnice 1 řeka 8 ha, ulovili v roce 2017 všichni rybáři MRS celkem 542 ks ryb o váze 276 kg. Tento revír navštívili 928 krát. Nejvíce se lovil kapr, a to 80 ks o celkové váze 176 kg. Průměrná váha 2,2 kg. Ještě uvedu: 62 cejnů, 104 pstruhů duhových, 11 lipanů, 20 karasů.
Rybáři PS ulovili 65 ks kapra. Ostatní rybáři MRS 15 ks. 

Na revíru Brtnice 1A Rychlovská, 7 ha, ulovili v roce 2017 všichni rybáři MRS celkem 1018 ks ryb o váze 1682 kg. Tento revír navštívili 3157 krát. Opět se zde nejvíce lovil kapr, 657 ks o váze 1438 kg. Průměrná váha 2,1 kg. Dále, 21 línů, 82 cejnů, 17 štik, 15 candátů, 20 amurů,3 úhoře.
Rybáři PS ulovili 533 ks kapra. Ostatní rybáři MRS 124 ks. 

Na revírech MRS včetně B1 a B1A a revírech ČRS máme hotovou sumarizaci úlovků za rok 2018, pouze členů PS Brtnice.
Během sezony jste navštívili 82 revírů v počtu 7066 docházek k vodě a ulovili na těchto revírech 3307 ks všech druhů ryb o celkové váze 4098 kg.
Nejvíce se lovil kapra v množství 1389 ks o celkové váze 3283 kg. Průměr uloveného kapra 2,4 kg.
Z
19 druhů ulovených ryb uvedu jen některé:
Cejn velký 314 ks, lín 75 ks, tloušť 15 ks, okoun 134 ks, štika 84 ks, candát 59 ks, sumec 12 ks, uhoř 22 ks, amur 45 ks, pstruh obecný 26 ks, pstruh duhový 66 ks, 3 ks tolstolobika o celkové váze 60kg, 9 ks bolena, 55 ks karasa stříbřitého a 993 ks nástražních rybek.

Z celkového množství 1389 ks uloveného kapra v roce 2018, připadá na revíry B1 a B1A 687 ks na ostatní revíry MRS a ČRS 702 ks.

Dále sumarizace ryb ulovených rybáři PS v roce 2018 na revíru B1, řeka:
704 docházek k vodě a ulovilo se celkem: 375 ks ryb o váze 348 kg. Z toho kaprů 111 ks o váze 260 kg. Průměrná váha kapra 2,3 kg.
Dále: 9 línů, Cejn velký 16 ks, 6 Tloušťů, 30 okounů, 5 štik, Ostroretka stěhovavá 3 ks, 20 pstruhů obecných, 66 pstruhů duhových, 2 amury, 12 karasů stři, 1 velký tolstolobik o váze 16 kg a 112 ks BR.

A ještě množství ulovených ryb ryb v roce 2018 na revíru B1A:
2331 docházek k vodě a uloveno celkem: 941
ks ryb o váze 1448 kg.
Nejvíce lovený kapr 576 ks, o váze 1256 kg. Průměrná váha kapra 2,2 kg.
Dále: 11 línů, 114 ks Cejna velkého, 21 okounů, 11 štik, 17 candátů, úhoř pouze 1 ks, 29 amurů, 7 bolenů, 1 velký tolstolobik o váze 12 kg a 133 ks BR.                                  

5.

A ještě informace o činnosti mládeže.                                                    

O mládež do 15 let se v minulém roce starali Jaroslav Patzenhauer st, Petr Hvězda a Miluše Leixnerová v Brtnici. Zdeněk Rychlý a Libor Karafiát v Kněžicích. Ve Stonařově pak vedoucí Daniel Sobotka, Václav Bláha a Ladislav Šmarda.

V rámci výchovy a využití volného času mládeže, sdružujeme mládež ve dvou věkových kategorií, od 8 do 15 let a starší mládež od 15 do 18 let, která má již stejná práva a povinnosti jako dospělí členové. V roce 2018 navštěvovalo ve věku od 8 do 15 let kroužek v Brtnici, Kněžicích a Stonařově 45 mladých rybářů. Brtnický kroužek v počtu 25 dětí se scházel v klubovně PS. Kroužek v Kněžicích navštěvovalo 14 dětí a scházeli se učebně místní školy. Ve Stonařově se v loňském roce přihlásilo 10 dětí, z toho bylo evidováno v MRS PS Brtnice 6 mladých rybářů. Děti ve Stonařově se scházeli v učebně místní školy. Schůzky mladých rybářů v délce 4 hodin se konají jednou až dva krát v měsíci mimo školní prázdniny. Nenásilnou formou zapojujeme mládež také do brigádnické práce. Mladí rybáři pomáhají hlavně s úklidem na svém revíru „Volejna“ a rybníku Mrazíren Brtnice č. 2, a také na revíru B1A s úklidem a sběrem odpadků. V roce 2018 odpracovali 98 brigádnických hodin.

Činnost kroužku mladých rybářů provozuje PS MRS Brtnice částečně na své náklady a částečně z finančních prostředků od OU v Kněžicích, MěÚ v Brtnici a Grantového programu Kraje Vysočiny. Tyto prostředky jsou použity pouze na činnost mládeže a k nákupu učebních pomůcek.  

 1. června 2018 se uskutečnil 22. ročník závodů lovu ryb udicí o putovní pohár PS MRS Brtnice pro děti od 8 do 15 let. Za pěkného slunečného počasí se zúčastnilo celkem 19 závodníků z Brtnice, Kněžice a Stonařova. Jenže den před závodem se přehnala nad oblastí Brtnice a také nad Rychlovským rybníkem velká bouře se silným deštěm, který velice zakalil a znečistil vodu v nádrži. Závody se sice konaly, ale děti nedosáhly žádných úlovků. Ceny byly nakonec rozděleny mezi závodníky pomocí losování. Sponzorský dar, dortová roláda, rozdělena všem závodníkům a s chutí snědena. Pro vítěze bylo připraveno mimo putovního pohárů také 10 hodnotných hlavních cen a jedna za největší rybu v celkové hodnotě 9864 Kč. Každý účastník obdržel balíček s dárky od našich sponzorů. O přestávce v polovině závodu bylo podáno závodníkům teplé občerstvení a nápoje v hodnotě 656 Kč. Závod probíhal ve dvou kolech na vylosovaných místech. Hodnocení:, ulovená ryba 1 cm = 1 bod, dohlíželo 5 rozhodčích. Závody se konaly na dobře zarybněném revíru Brtnice 1 A v úseku rybníka pod chatami.

Odbor mládeže pořádal pro naše mladé rybáře 14. až 16. září 2018 v penzionu Erat v oblasti Chmelnice na Vranovské přehradě opět zdarma výběrový pobytový tábor dětí včetně stravování a ubytování v chatkách. Tábor se vydařil a dětem se velice líbil. Počasí mladým rybářům tentokrát přálo a mohli se plně věnovat lovu ryb. Ulovili hodně ryb, různých druhů a velikostí. Třeba kapry o velikosti 44 a 48 cm, candáty 50 cm a velké množství cejnů. Krásné počasí a úlovky ryb vynahradily dětem zklamání ze závodů mládeže na Rychlovské nádrži na jaře tohoto roku. Účastnilo se 20 dětí, 13 z Brtnice a 7 z Kněžic. O jejich program a bezpečí se staralo 5 vedoucích. Finanční náklady na pobytový tábor činili 23638 Kč.

A co ještě nakonec této mojí zprávy?

Naše poděkování patří sponzorům:
Rybářské potřeby pana Petra Hvězdy v Brtnici,
paní Adamové, majitelce cukrárny v Brtnici, za darovanou čokoládovou roládu,
naše poděkování patří také Kovo šrotu Mikulčík v Kněžicích za poskytnutou automobilovou dopravu a technický plyn, kyslík, sloužící k převozu ryb,
MěÚ v Brtnici za finanční dotaci z fondu Grantů a finanční podporu rybářských závodů,
a také poděkování OU v Kněžicích za finanční podporu na činnost mládeže a rybářské závody.

Ještě jednou Děkujeme.

Zapsal předseda PS MRS Jaroslav Vltavský dne 10. 3. 2019.

Z kronikářova pera

Při vzniku Československé republiky existovalo na Moravě ve srovnání s Čechami poměrně malé množství rybářských spolků, omezené počtem nájemních rybářských revírů. Byl to Ústřední zemský svaz rybářských spolků, družstev a společenstev pro Moravu ve Velkém Meziříčí a současně zemský rybářský spolek v Brně

Výňatek kroniky od počátku až do roku 1958
Řeka Brtnice malá říčka pramení pod pahorkatinou Brtník 681 metrů nad mořem jižně od Předína na Třebíčsku. Na toku řeky leží několik velkých rybníků, které řeku vydatně zarybňovali a tak možno říci, že Brtnička, jak ji lidé nazývají, měla dostatek ryb pro každého.

Rybářem byl každý z kluků, kteří chytali ryby a raky pod kameny a kořeny stromů jen tak do rukou. V tu dobu, koncem 19. století až do ukončení první světové války se na udici chytalo málo. Brtnička patřila pod Brtnické panství a několik úseků řeky vlastnili nebo měli pronajaté mlynáři, Ráček v Kněžicích, Mikeš v Brtnici, Viďourkův vodní mlýn u Malého a mlýn u hradu Rokštejna. Jen pár jedinců si mohlo zakoupit povolení k lovu ryb od vlastníků toku řeky jíti si zarybařit. Na ryby se chodilo převážně s čeřenem a sakem.

Od roku 1920 je již možno vidět v Brtnici první rybáře jak pěšky, s pruty v ruksaku spěchají po silnici směrem do Bransouz na řeku Jihlavu. Na začátku chytání byla výstroj pro rybáře chudá, chytalo se na rostlé lískové pruty, kterých bylo ve stráních dost. Šňůry byly spletené z hedvábí, návazce si rybáři uměli udělat sami z koňských žíní. Později se začíná chytat na rostlé bambusové pruty dlouhé až 4 metry. Také se začaly používat pruty dvoudílné. Šňůra se navíjela na malé kovové kolečko upevněné na prut. Chytalo se na jeden prut.

Po vzniku Československé republiky roku 1918 již začalo organizované rybaření v rybářských spolcích. Na řece Jihlavě v letech 1930–45 vznikají dva velké spolky v okresních městech Jihlavě a Třebíči. Hranici revírů tvořil jez řeky v Přímělkově. Řeka Brtnice – přítok Jihlavy – patřila k Jihlavskému lidovému spolku.

Brtničtí rybáři mají povolenky od Rybářského lidového spolku v Jihlavě a to i v době druhé světové války. Byli jedni z prvních a tak je uvedu jmenovitě, František Růžička, Jan Pavlíček, Augustin Hons, Leopold Tuna, Rudolf Kotrba, František Kotrba, Josef Fraja, a Karel Bouček a další. Skupina se rozrostla na 15 rybářů.

Nepřítelem zdejších rybářů byly jirchárny kůží v Brtnici které dokázaly otrávit i několikrát v roce řeku až po Komárovice. V době hospodářské krize po omezení práce v jirchárnách se Brtnička rychle sama vyčistila a zarybnila rybami, uprchlými z výlovů velkých rybníků v horním toku řeky.

V době okupace byl nařízen na toku řeky z Brtnice až do Přímělkova zákaz vstupu na toto území v důsledku cvičného prostoru Německé armády. Tento zákaz přinesl pro rybáře v Brtnici i něco dobrého, takže po osvobození roku 1945 bylo v tomto úseku řeky dosti vzácných úlovků pstruhů, parem, mníků, kaprů, štik, jelců a jiných druhů ryb velké hmotnost. Ryb bylo v Brtničce tolik, že zarybňovala ústí soutoku do řeky Jihlavy.

V dalších letech rybářů přibývalo, do roku 1050 stoupl počet v Brtnici na 29 lovících ale stále ještě chodili pro povolenku k rybolovu do rybářského lidového spolku v Jihlavě. Nastal rok 1957. Po dohodě o upřesnění revírů mezi Jihlavou a Třebíčí v rámci Českého Rybářského Svazu, přešli rybáři z Brtnice k rybářskému spolku Třebíč. V dubnu téhož roku zakládají za přítomnosti zástupců z Třebíče částečně samostatnou skupinu lovících při rybářském spolku ČRS v Třebíči. Předsedou nově vzniklé skupiny byl zvolen Vladimír Růžička a hospodářem Rudolf Tuna. Volí výbor skupiny a pořádají každý rok členské schůze členů skupiny. 11. ledna 1958 začínají rybáři pořádat později velmi oblíbené plesy. Pro výdej povolenky musí rybáři do Třebíče.

Místní skupina si pronajala a opravila chovné rybníky Kábův, rybníček nad Rychlovem, zastaven rybník u Křížku, opraven a zastaven Mastnů, zastaven Švaříčků, opraven a zastaven rybník Šetkovo březí. Rybáři začali jednat z JZD Brtnice o pronájmu rybníka Mikešú. V roce 1960 budují rybáři svépomoc ze dřeva a kamení provizorní jez u Figárů na Brtničce. Po napuštění se zvedla hladina řeky a nastalo pěkné chytání přímo v obci.13. 4. 1958 byl pronajat rybník Mikešův v Brtnici do roku 1960 o výměře 2 hektary za 180 Kč ročně.

Brtničtí členové místní skupiny ČRS v Třebíči jsou velice aktivní ve sběru suchého pečiva a obilí ke krmení rybí obsádky, tak při výkonu brigádnické práce na chovných rybníčkách a opravách rybníka Mikešů, tak v místním JZD na polních prací. Odměna je obilí ke krmení násadových ryb.

Výňatek kroniky z roku 1959
V 1959 roce se také začíná s budováním kovového jezu se šoupaty na místě provizorního jezu u Figarových. Vysazení ryb na Mikešův, podzim roku. kapr 2, 844 ks, štika 2, 144 ks. Pomoc s pracemi vodohospodářskému odboru KNV, pomůžou i Sběrné suroviny, které sídlí u Figárů a používají vodu z Brtničky.

Dále historicky zajímavé rozhodnutí členské schůze v počtu 22 účastníků dne 19. 4. 1959. Bylo dohodnuto svést vodu v potrubí z regulovaného toku Brtničky přes louky JZD do tak zvaných Janíčkových jam, a to výkopem a položením keramického potrubí o průměru 7 cm. V jamách se chytalo v době hájení. Akce si vyžádala větších finančních nákladů, bylo dohodnuto, aby každý člen přispěl částkou 10 Kč na úhradu trubek. Místní skupina rybářů, kterých v roce 59 čítá 30 členů, se stává platnou složkou Národní fronty v Brtnici.

Výňatek kroniky z roku 1960
Rok 1960 začínal pro místní skupinu rybářů v Brtnici vcelku příjemně, rybářským plesem 9. ledna. ve vyzdobeném sále kulturního domu. Občerstvení dostatek, podával se smažený kapr, rybí polévka. O půlnoci losována bohatá tombola. Výtěžek z plesu ve výši 5800 Kč použit na zarybnění Brtničky. Dobrá spolupráce se státním rybářstvím Telč, které vždy vyšlo vstříc požadavkům a prodeji násadových ryb hlavně Kapra 2. Ale v tomto roce dochází také ke změně předsedy JZD Brtnice, který není nakloněn rybářům a tak dobrá spolupráce JZD a místní skupiny je narušena. Uvažovalo se o prodloužení smlouvy na rybník Mikešů, která končila rokem 1960. Nebyla ze strany JZD obnovena a skupina rybník ztrácí. Rybník vyloven a vrácen. Sloveno 2150 ks – K1, 340 ks – K2,  178 ks – K3, 12 ks – K4, 71 ks – Š2. Ryby byly zdravé tak byla část odvezena na revíry Třebíče a ostatní zakomorovány do rybníčka Šetkovo březí.
Výňatek kroniky z roku 1961
V jednašedesátém se místní skupina rozrostla na 37 členů. Výkon rybářského práva se zhoršil ztrátou rybníka Mikešů na kterém začalo hospodařit místní JZD. Opravilo splav u lomu a na přítoku vybudovalo brdlenku, opatření zamezující uniku ryb do řeky. Započaly přípravné práce na obnovení rybníka Křivánků po Černými lesy. Pan Josef Křivánek majitel, nakonec nedal souhlas s obnovením a tak se dobrý záměr neuskutečnil. Na členské schůzi 11. 6.1961 bylo dohodnuto, že přítok vody z Brtničky do Janíčkových jam byl zrušen, keramické roury vykopány a prodány. K likvidaci ztopených jam došlo z důvodů špatného zavodnění a také s ohledem na velké ztráty ryb při zatopení z jarního tání sněhu. Také bylo vydáno rozhodnutí, aby každý člen skupiny dbal na ochran chovných rybníků, zvláště matečných kaprů.
Výňatek kroniky z roku 1962
Uvedu zde, jak hodnotil kronikář Augustin Hons uplynulých 5 let od vzniku skupiny Brtnických rybářů. Budeme-li hodnotit naši činnost od vzniku skupiny Brtnice, můžeme směle říci, že jsme se zapojili plně do budovatelské práce uložené ústředním výborem ČRS na svém sjezdu. K těmto úspěchům nám také hodně pomohla mstní organizace ČRS v Třebíči, která nám umožnila plné rozvinutí rybářské činnosti v Brtnici. Ztráta rybníka Mikešů se výrazně projevila na úlovcích rybářů. Na ryby se chodilo na řeky Brtnici a Jihlavu. Došlo ke změně hranice revírů mezi MO Jihlavou a MO Třebíčí. Hranice revírů se posunula na jez v Bransouzich nad nádražím a přítok řeky Brtnice ústil do Jihlavského revíru. Brtničtí se z vlastního rozhodnutí domluvili z Jihlavskými, že budou rybáři obou organizací moci lovit ryby úseku řeky Jihlava od jezu v Přímělkově po jez v Bransouzich a řece Brtnici na dolním toku po hrad Rokštéjn. Brtničtí také vysazovali v tomto úseku řeky Jihlavy 200 ks kapra K2. V roce 1962 bylo uloveno 132 ks kapra o váze 179 kg, průměr 1,35 kg/ks. 43 ks štiky o váze 52 kg, průměrně 1,2 kg/ks. 4 líni, 4 candáti a velké množství bílé ryby, bělic, jelců a nějaký ten úhoř. I když úlovků bylo méně o to krásnější bylo posezení v zátočinách a tůních řek. Byla uznaná míra kapra pro rok 1962 – 33 cm (dříve 35cm). Skupina má 35 členů, kteří odpracovali 776 brigádnických hodin.
Výňatek kroniky z roku 1963
V roce 1963 dochází na členské schůzi k volbě nového výboru skupiny ČRS v Brtnici za účasti 30 členů. Výroční schůze členů byla již dobře zorganizována a řízena. Program: Zahájení, zpráva činnosti za rok 1963, zpráva o rybniční hospodaření, hospodaření na řece Brtnici, pokladní zpráva, vyhlídky na rok 1963, volba nového výboru. Schůzi řídil Vladimír Růžička. Do nového výboru byli navrženi a schváleni členové, Růžička Vladimír, Hons Augustin, Tůna Rudolf, Jakoubek Alfons, Kytnar Leopold, Votava František, Bartoš Gustav a nový přísežný hajný Kalina Milan, Bouček Karel, Hofštetr Antonín. Předsedou zvolen Růžička Vladimír, jednatelem Kytnar Leopold. Na této členské schůzi si Brtničtí odsouhlasili rozdělení svých členů na skupiny pod vedením určeného člena výboru. Každá skupina se musela starat o jeden chovný rybník, U Křížku a rybník nad Rychlovem, Mastnů a Výtěrový, Švaříčků a Pod kopcem. V tomto roce byly dlouhá a tuhá zima, která skončila začátkem května. Došlo k velkým ztrátám na rybích násadác-h  až 90 %. Ryby nebyly k zakoupení ani ve Státním rybářství. Do regulace bylo vysazeno pouhých 246 ks mírového kapra. Chytání ryb zahájeno 16. 6. 1963 a může se chytat na Jihlavské tak i Třebíčském revíru. Zahájeno jednání s JZD o posunutí vymezené hranice lovu ryb na řece, blíže k Mikešovu rybníku. Žádosti bylo vyhověno, hranice se posunula o 100 metrů výše, pod rybník. Opětovné žádosti o pronájem rybníka však nebylo vyhověno. V roce 1963 začíná prodej prázdninových rybářských lístků pro školní mládež (pionýrům) do 15 let. Pracovní povinnost je ustálená na věku rybáře do 65 let.

Došlo také k rozhodnutí, že kdo bezdůvodně neodpracuje brigádnickou povinnost, nebo ji neuhradí náhradním plněním, neobdrží v příštím roce povolenku ani členství. Skupina měla 35 členů a 15 pionýrů.

Skupina k tomuto roku hospodaří na 2,3 ha vodní plochy. Sloveno 55 ks kapra 3, 108 ks K2, 3800 ks kategorie K1.

Nebyly vtahy mezi MO ČRS v Třebíčí a Brtnickou skupinou rybářů vždy růžové. Výbor skupiny musel řešit případ nákupu ryb od Státního rybářství v Telči, který měl na starosti nejmenovaný člen výboru, který ve Státním rybářství pracoval. Nakupoval rybí násady bez dohody s MO Třebíč, která ryby platila. Dotyčný byl odvolán z funkce hajného. Následně výbor skupiny musel několikrát řešit přestupky nejmenovaného, který slovně urážel funkcionáře skupiny a vyhrožoval jim. Byla mu udělena důtka a později návrh na vyloučení i když šlo o pracovitého člena. Po řádné omluvě členům výboru a vyrovnání peněžního rozdílu vzniklém při nákupu ryb, vyloučen nebyl. Brtnická skupina nesouhlasí s rozhodnutím MO v Třebíčí o společné povolence na revíry včetně nádrže v Lubí za Třebíčí. Uvedený důvod, špatné autobusové spojení na vzdálené revíry a dražší povolenka o 25 Kč.

Výňatek kroniky z roku 1964
Rok 1964. Bez přerušení od vzniku skupiny pořádají její členové každý rok velice oblíbené plesy nebo zábavy v kulturním domě. Připraven oblíbený smažený kapr, rybí guláš i bohatá tombola. Rybáři vylepšují výzdobu sálu malováním nových obrazů. Nad hlavami tančících visel v obrovské síti 1,5 m velký kapr který zhotovil Hofštetr Antonín. Účast hostů byla veliká, přijeli až z Třebíče. Téhož roku se pořádala také velikonoční zábava, hudba Občanů Brtnice řízena kapelníkem Františkem Frajem, která hrála i na plese.

V tomto roce došlo neopatrností zaměstnanců ve výrobě Sběrných surovin v Brtnici k úniku neznámé kapaliny do řeky Brtnice, která zapříčinila otravu ryb od Figarových až na pod Šamonín v údolí řeky.

V místním JZD se opět volí nové vedení a jak píše kronikář, blýská se na lepší časy. Nový předseda Antonín Zelený z Jestřebí má k rybářům dobrý vztah. Rybník Mikešův je opět pronajat Brtnickým rybářům. Povolenka na tento rybník stojí 35 Kč. Rybáři si upravují přístupové cestičky, lávky v rákosím zarostlém rybníce. Podmínky k lovu ryb na Mikšovým rybníce i v době hájení (do 16. června) jsou, odpracování brigádnických hodin na sušení sena a jeho odvozu do JZD s to na louce nad rybníkem. Brigáda bude započítána do odhlasované povinnost člena 20 hodin v roce. Chytat se bude jenom v neděli, od 6 do 12 hod. A odpoledne od 14 do 19.30 hod, na jeden prut a povolen úlovek 1 kusu kapra Nejvíce však 3 kusy, v době hájení. Důchodci, kteří nemohli odpracovat brigádu na sečení a úklidu sena zaplatili poplatek ve výši 30 Kč.

Došlo opět k roztržce mezi výbory MO v Třebíči a místní skupinou v Brtnici. Pro ne souhlas s navýšením povolenky o 25 korun a vydáváním sjednocené povolenky pro obě sdružení požádala skupina o přeložení do MO ČRS v Jihlavě. Po rušné diskuzi zástupců Třebíče, Brtnice a Jihlavy na Oblastní schůzce Třebíč žádost zamítla s odůvodněním, že předá do Jihlavy pouze rybáře, ale bez revírů, řeky Brtnice. Brtničtí z MO Třebíč neodešli, a po vychladnutí rozohněných hlav se spolupráce mezi oběma spolky rozvíjela dál.

Rok 1964 byl pro rybáře příznivý, staří chytali ryby na rybníku Mikeše, mladí chodili i na revíry Brtnice k Rokštejnu a řeky Jihlavy. V tomto roce má skupina 33 členů a 14 pionýrů. 27 členů odpracováno 557 hodin na opravách a údržbě rybníků. Zhotoveno nové stavidlo na starém náhonu Volejna za pomoci Brtnického lihovaru.

Výňatek kroniky z roku 1967
V roce 1967 se v místní skupině toho moc neděje. Příprava plesu, členské schůze, práce výboru, výlovy a vysazení probíhají již v zažitém pořádku. Vysazení do rybníka Mikešů: 300 ks – K3 z vlastní produkce a 125 ks bylo zakoupeno v Třeští. Na Brtničku vysazeno 300 ks – Š1 a 200 ks – L1 vlastní výroby. Rok od roku se hůře plní úkoly naplánované práce brigádnickou činností i když členů skupiny přibývá. Počet rybářů stoupl na 41 členů a 20 pionýrů.

Jak se lovilo dle kronikáře

Dříve se lovilo jen na tekoucích vodách a tak řeky Brtnice a Jihlava byly dostaveníčkem rybářů. Staří rybáři chodívali na ryby pod Malé a pak pokračovali dolů až k hradu Rokštejn. Tento úsek byl dobře zarybněný parmou, jelci štikou, také kapry a v nemalé míře bílou rybou. Na hradě byl odpočinek, občerstvení a příjemné posezení v kantýně u Coufalů ve mlýně. Pozdě odpoledne se šlo domů přes Panskou Lhotu. Na řeku Jihlavu chodívali rybáři nejraději pod Bransouze směrem k Číchovu. Řeka v tomto úseku byla nejhlubší a vyskytovaly se tam všechny druhy ryb a byly i krásné úlovky.

Výňatek kroniky z roku 1968
Rok 1968 je desátý rok, od založení skupiny Brtnických rybářů při MO MRS Třebíč. Skupinu pořád vede předseda Ladislav Růžička. Je radostné konstatovat, že se skupina úspěšně vypořádává s úkoly dané MO MRS V Třebíči, chovem rybí násady, brigádnickou činností nejen ve prospěch organizace, ale i pro obec a JZD rovnost v Brtnici. Nezapomíná ani na výchovu mládeže do 15 let, kterou má ve svých řadách. Někteří členové Brtnické skupiny rybářů se účastní politického života v obci jako poslanci Místního národního výboru. Znovu a opět se pořádá občany velice žádoucí rybářský ples.

Do místní skupiny vstupuje řada mladých rybářů a s nimi nové rybářské nádobíčko a nové techniky lovu ryb. Bambusové pruty střídají pruty hliníkové nebo laminátové. Končí éra navijáků koleček, používají se smekací navijáky různých druhů. Na trhu jsou kvalitní háčky, silonové vlasce a návazce. Povinností rybáře je nosit k vodě podběrák na šetrné vylovení ryby z vody, metr na změření ryby, vyprošťovací pomůcku na šetrné vyndání háčků z ryby. Někteří rybáři jsou přímo posedlí sháněním té nejkvalitnější a samozřejmě nejdražší výbavy rybáře.

Výňatek kroniky z roku 1969
Tím, že má místní skupina rybářů své rybniční hospodaření, může své propůjčené revíry dobře zarybňovat, což má kladný vliv na rozšíření členské základny. V tomto roce má skupina 45 dospělých rybářů a 22 pionýrů. Převládá návrh členů výboru vybudovat nový rybník k lovu ryb, který by mohl zároveň sloužit jako koupaliště pro občany Brtnice. Rybník by vybudovali rybáři za pomoci místního národního výboru a občanů Brtnice v akci Z. Byla navržena lokalita pastvin, a to údolí pod lesem Oborou. Dne 1. ledna téhož roku změnil Československý rybářský svaz svůj název. Dle zákona o federaci, schváleného 28. října 1969 byl vytvořen Český a Slovenský rybářský svaz. Federálním orgánem řídící oba svazy byla zřízena Rada československého rybářského svazu se sídlem v Praze.

Na jaře byly osazeny chovné rybníky U křížku a Švaříčků. Na Brtničku vysazeno 320 ks kapra 2 a na podzim do rybníka Mikešů také Kapr 2, v počtu 350 kusů, Lín 2+3 – 100 ks. Řeka Brtnice regulace, Kapr 2 – 300 ks. Lín 2+3 – 70 ks.

Tento rok nebyl pro rybáře příznivý a projevilo se to na úlovcích. Dle přednesené zprávy předsedou MS bylo celkem uloveno 314 kg ryb. 119 ks kapra o váze 237 kg, 14 štik o váze 20 kg a ostatní druhy ryb o váze 57 kg. V průměru 7 kg na člena, což naznačuje, že někteří rybáři chodili od vody bez úlovku a nebo nezapíší úlovek do záznamu o úlovcích, čímž zkreslují celé hospodářství místní skupiny. Schůzovalo se dle potřeby, ale ne podle plánů. Nebyl ani pravidelný styk funkcionářů s organizací ČRS v Třebíči. Za období 1967–1969 nejsou k dosažení zápisy ze schůzí, ani pošta. Morálka upadla nejen u členů, ale i u funkcionářů ke škodě místní skupiny rybářů. Na Mikešovým rybníku, poté Rychlovská nádrž, bylo zahájeno chytání 1. května ve 14 hodin. Chytá se na jeden prut ve středu a v neděli. Povolený úlovek 1 kapr, nebo 1 štika a ostatní druhy ryb do váhy 7 kg. Za povolenky na ryb Mikešů utržila MS 695 Kč. Od pionýrů 250 Kč. Výtěžek z plesu 2.921 Kč. Celkem vybrala 3.860 korun. Dobrá je spolupráce na brigádách v rámci Národní fronty v místním JZD a MNV v Brtnici a tak stále patříme mezi dobré organizace. V tomto roce zemřel nejstarší člen rybářů v Brtnici, ve věku 87 let pan Bedřich Musil, z čísla 214. Začal rybařit již po první světové válce v roce 1920 a rybařině zůstal věrný do poslední chvíle života. Miloval rybařinu a hlavně řeku Brtnici a Jihlavu.

Výňatek kroniky z roku 1970
A máme tady rok 1970. Výroční schůze se v dubnu zúčastnilo 28 členů. Zpráva předsedy Vladimíra Růžičky byla velmi kritická k upadající morálce členů MS v Brtnici. Kronikář cituje: Někteří členové mají za to, že je již vše vybudováno a veškerý čas je možno věnovat jen rybaření. Ale jak ukazuje plán práce na rok 1970, bude zapotřebí hodně brigádnických hodin, aby se splnil. Plán zahrnoval opravy vypouštěcích zařízení rybníků Mastnů, Švaříčků a rybník v obci Rychlov. Z rybníka Kábův nainstalovat nové odpadní potrubí do obecní kanalizace. Byl zvolen nový výbor MS rybářů ve složení Růžička, Kalný, Votava, Bartoš, Hons, Látera Ladislav a Látera Antonín, Pejcal a Plavec. Předsedou opět zvolen Růžička, pokladníkem Látera Ladislav a Pejcal zapisovatel. Bylo odpracováno 374 brigádnických hodin v JZD za obilí, na akcích pořádaných MNV, ale hlavně na opravách chovných rybníku. Povolenka v roce 1970 stoji 125 Kč. Rozšířená povolenka o Mikšův rybník v hodnotě 205 Kč. Chytalo 40 rybářů a 26 pionýrů.
Výňatek kroniky z roku 1971
Rok 1971 přinesl zvýšené úsilí celé činnosti místní skupiny rybářů v Brtnici. Na výroční členské schůzi za účasti 25 členů, bylo ujednáno, že pan Kalný povede opět brigády členů včetně jejich evidence. Odstupující Rudolf Tůna předá agendu příjmů a výdajů novému pokladníkovi Ladislavu Láterovi. Předseda Růžička přednesl hlavní zprávu a uvedl, že místní skupina měla téhož roku 43 dospělých rybářů a 21 pionýrů. Uvedl, že na Mikešovým rybníku byl opraven jez u lesa a jeho ochranné pilíře. Z Rychlovského rybníka položeno nové vypouštěcí potrubí a zhotoven požerák vody. Na rybníku Kábův bylo dokončeno položení nového potrubí a zhotoven přepad vody přes hráz. Byla upravena hráz rybníka Mastnů. Z Křivánkovy louky vykopáno potrubí, které pak bylo použito na rybníku v Rychlově. Celkem rybáři odpracovali 374 brigádnických hodin. Dále předseda konstatoval, že místní skupina hospodaří na dostatečném počtu chovných rybníčků, na kterých vypěstuje postačující množství násadových ryb kapra, štiky a lína, což stačí na zarybnění řeky Brtnice.

V lednu téhož roku se uskutečnil rybářský ples v Kulturním domě, který vynesl zisk ve výši 3900 Kč, což byla roční hotovost místní skupiny. Školení mládeže, přípravu pionýru na vydání prázdninových lístku připravoval pan učitel Pokorný a přezkoušení dětí provedli předseda Růžička a hospodář Kalný. Konstatovali dobrou výuku a chválili mladé rybáře za dobré znalosti a přípravu na výkon rybářského práva. Úlovky v tomto roce byly velmi slabé. Bylo uloveno 65 ks kapra o váze 78 kg, průměrná váha 1,2 kg. 10 ks štik o váze 14 kg, prům. 1,4 kg. A ostatní ryby o váze 85 kg, celkem 177 kg. Toto jsou druhé nejhorší výsledky v historii místní skupiny.

Dále kronikář uvádí, že pracovní povinnost byla rozdělena do skupin, kde každý vedoucí měl své přidělené členy zapojit do práce a zvýšit jejich pracovní výkony. Zřízení skupin se neosvědčilo, bylo rozhodnuto, že práci bude opět řídit pan Kalný. Část v počtu 10 rybářů nemá splněnu brigádnickou povinnost a proto neobdrží v příštím roce povolenku. Dále bylo rozhodnuto pořádat mimo plesu i jiné kulturní akce a přispět ke zvýšení kulturní činnosti v obci.

Dne 5. 6. 1971 v poledních hodinách byla oblast Brtnice a samotná obec postižena katastrofální průtrží mračen s krupobitím. Touto živelnou událostí utrpělo rybniční hospodářství MS velké škody na rybnících a rybích obsádkách. Hráze rybníku byly vážně poškozeny a ryby z nich vyplaveny do řeky Brtnice, ale ani tam nezůstali. Prudká valící se voda, vyčistila od ryb i řeku. Rybáři MS museli vynaložit velké úsilí, aby zachránili alespoň polovinu rybí násady na rybnících. Na pomoc jim přišli i rybáři z MO ČRS v Třebíči. Nehorší škody byly způsobeny zanesením rybníků nánosy bláta. Obětavou a poctivou prací ihned po katastrofě se přece jen podařilo zachránit hodně násady. Velký dík patří hlavně funkcionářům výboru MS. V tomto roce odpracovali Brtničtí rybáři v rámci závazku k 50 letům KSČ a z důvodu škod po povodni 578 brigádnických hodin. Z rozhodnutí MNV v Brtnici se budou budovat na řece Brtnici protékající městečkem tři jezy na zpomalení rychle tekoucí vody při povodních. Tyto jezy budou mít také za účel zadržení vody z důvodu požárů. Rybáři z Brtnice slíbili pomoc při budování těchto jezů. Dále vybudují dva nové jezy v úseku řeky pod Kábovými a budou se podílet na práci pro MNV při zvelebování obce a vyčistí v městečku řeku Brtničku od naplavených nečistit po povodni.

Výňatek kroniky z roku 1972
Do roku 1972 měl výbor MS obavu, že opadne zájem o rybaření místních občanů po proběhlé katastrofě v minulém roce. Naopak, bylo prodáno 45 povolenek pro dospělé a 21 prázdninových lístků pro děti. Již 19. února 1972 zasedal výbor MS. Připravil členskou schůzi na 27. února, které se zúčastnilo 30 členů. Na této schůzi řešili rybáři odstranění škod na chovných rybnících, které napáchala hrozná průtrž mračen spojená s krupobitím a následné záplavy. Předseda Růžička kladně hovořil o splněném úkolu – vyčištění řeky Brtnice od vodou naplavených nečistot a zhotovení dvou jezů pod Figarovými. Na těchto pracích se až na výjimky podíleli všichni rybáři včetně mládeže. Odpracovali zde 378 hodin. Bude nutné obnovit částečné protržení hrází rybníků Pod kopcem a u Křížků, a to ještě do příchodu zimy. Zjištěné škody byly nahlášeny do mateřské organizace v Třebíči, která přislíbila finanční a pracovní pomoc na obnově a čištění chovných rybníků. V tomto roce se z iniciativy ČRS a složky Národní fronty Místní Skupiny rybářů v Brtnici projednávalo vybudování nového rybníka Pod Oborou, který bude sloužit ke sportovnímu rybolovu a ke koupání občanů. Toto jednání zůstalo na mrtvém bodě pro nedostatek finančních prostředků. ČRS sám nemohl financovat tuto výstavbu z důvodů, že se jednalo o vybudování nového rybníka a MNV nebo okres Jihlava pouze přislíbili do budoucna finanční výpomoc v rámci akce Z. V tomto roce také převzala vodohospodářská správa v Jihlavě zabezpečení provozu a údržbu starého opuštěného jezu u Andělových. Dříve zadržoval vodu do náhonu k Figarům, nyní vodu v řece v úseku regulace až po hasičskou zbrojnici na městečku. Tento dobrý rybářský úsek byl znovu hodně zarybněný kaprem 2, v počtu 1820 ks a dále amurem, línem a štikou včetně nově vybudovaných jezů u hasičské zbrojnice a na náměstí. Už v roce 1971 žádal MS rybářů v Brtnici svou MO Třebíč o zahájení jednání se Státním rybářstvím v Telči o přenechání zámeckého rybníka za účelem sportovního rybolovu. MNV v Brtnici také tuto změnu podporoval. Jednání bylo zahájeno, ale skončilo bez rozhodnutí s odkazem příslibu do budoucna. Více než chovné rybníky, byla postižena prudkým přívalem vody řeka Brtnice. Mohutná a prudce tekoucí voda vypláchla rybí obsádku po celém toku až do řeky Jihlavy. Od ČRS MO Třebíč obdržel MS na znovu zarybnění Brtničky pouze 100 ks Kapra o celkové váze 100 kg, průměr ryby 1kg. Zarybnění vlastními prostředky odhadovali členové výboru MS na dobu až pěti let. Proto se rozhodli požádat výbor ČRS MO Jihlava o možnost výkonu rybářského práva na revíru v jejich užívaní s názvem Jihlava 12 a 13, úseku řeky od jezu V Bransouzich u nádraží, až po jez u Přímělkova. Do tohoto úseku řeky, se vlévá řeka Brtnice, která pomocí prudké povodňové vody pomohla řeku Jihlavu dobře zarybnit. Jihlavští souhlasili a rybáři z Brtnice a okolí zde ještě téhož roku nachytali na udici 150 kg různých druhů ryb. Do Brtnice se dostavili zástupci výboru MO ČRS a spolu s členy výboru MS zjišťovali výši škod na chovných rybnících, kterou povodeň napáchala. Poté byla provedena technická dokumentace navržených oprav včetně nákladů. Vyčištění rybníka Pod kopcem vyšlo na 34.000 a rybník u Křížku 40.000. Rybáři z Brtnice v tomto, na práci náročném roce, odpracovali na rybochovném zařízení 865 hodin v počtu 45 dospělých a 22 pionýrů. Navíc ještě pomáhali MNV při výstavbě prodejny potravin, 100 hod v rámci akce Z. Na podzim bylo ještě vysazeno do regulace řeky 415 kg Kapra 2 a do rybníka Mikešů 200 kg Kapra 2 v celkové hodnotě 7500 Kč. Podíl z Třebíče 3500 Kč z Brtnice 4000 Kč.

Přes všechnu pracovní náročnost pořádají Brtničtí rybáři 7. května 1972 první rybářské závody na rybníce Mikešů, za velké účasti lovících rybářů a přihlížející veřejnosti. Akce se vydařila a MS získala tolik potřebné finance ve výši 1500 Kč. V tomto roce bylo uloveno: 321 ks kapra o váze 444 kg, prům. 1,4 kg. dále štika 14 ks o váze 23 kg, prům 1,6 kg, a ostatní druhy ryb o váze 39 kg. Příjmy se vybíraly z prodeje povolenek, příplatků za lov na regulaci a na rybníku Mikešův (nově Rychlovský rybník), dále to byly příjmy z plesů a rybářských závodů. Myslím si, že Brtničtí rybáři v tomto roce vykonali velký kus práce, ale přesto uvedu úvahu kronikáře. Výbor MS se snažil řídit práci tak, aby se co nejvíce pracovalo na úpravě rybníků a řeky Brtnice. Lovíme-li převážně na řece Brtničce, musíme také pro to více udělat.

Dolní tok Brtničky je zničen chemickým provozem činírny kůží Jihlavského kožedělného družstva SNAHA a je prakticky bez ryb, až pod Komárovice. V současnosti se dokončuje čistírna odpadních vod pro tuto výrobu a doufáme, že bude brzy dokončena. V opačném případě budeme žádat od Snahy Jihlava náhradu za ztrátu povodí a úhyn ryb.

V této době rozdělilo ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství ČSSR v Praze tekoucí vody ČR na revíry mimopstruhové a pstruhové. Přidělilo revírům nová čísla a názvy, vytvořilo s pomocí Českého a Slovenského rybářského svazu soupisy rybářských revírů obou států. MZ pověřilo ČRS a SRS hospodařením na těchto revírech. MO ČRS v Třebíči, která hospodaří na více revírech, pověřila svoji MS v Brtnici hospodařením na nově zřízených mimopstruhových revírech Brtnice 1, řeka 20 km, 8 ha a Brtnice 1A, 2 ha z poloviny zanesený blátem (dříve Mikešův rybník, od roku 1966 s názvem Rychlovská nádrž).

Výňatek kroniky z roku 1973
Výbor MS se sešel již 4. ledna a zhodnotil finanční výsledky již několik let nově zavedené Silvestrovské zábavy (náhrada za konání únorových plesů), na kterou přišlo velké množství občanů z Brtnice a okolních obcí. Hrubý obrat 12526 Kč, vydání 9879 Kč a čistý zisk 2647 Kč. Silvestr se konal v Kulturním domě, hudba byla z Jihlavy. Brigádník Kalný zhodnotil plnění brigádnických hodin členů MS a bylo shledáno, že všichni práce schopni rybáři MS se vyrovnali s pracovní povinností v roce 1972, ale i s dluhy z minulých let. Účast na výroční členské schůzi byla pouze 33 členů (48 dospělých a 15 pionýrů). Do regulace Brtničky bylo vysazeno 160 ks kapra 3, zakoupeného v Telči o váze 300 kg, prům: 1,9 kg. Dále bylo zarybněno 6 chovných rybníků, na které bylo vysazeno 1640 ks K1 a K2, o váze 527 kg.

Rybářské závody se opět konaly 13. května v neděli od 13. do 18. hodiny, za účasti 91 rybářů. Výtěžek činil 2010 Kč. Každý závodník zaplatil 20 Kč. Ceny: rybářský prut, rybářská stolička a láhev vína. Bodováno: 1 cm – 1bod ušlechtilé ryby, ostatní chycená ryba za 5 bodů. Zahájení sezony proběhlo téhož dne na regulaci Brtnice ve dnech úterý, středa, sobota, neděle od 5 hodin do 20 hodin. Důchodci mohou lovit pro lepší kontrolu v pracovní dny, až od 13 hodin. V Rychlovském rybníce se lovilo v tyto dané dny až od 16.6.1973.

Ryby z regulace Brtničky byly sloveny z důvodů bagrování nánosů bláta po povodni a slovená obsádka 37 ks kapra, 107 ks štiky, 247 jelců tloušťů a 20 ks lína byla vysazena do Rychlovského rybníka, revír B1A. Po dlouhém jednání na OÚ v Jihlavě se podařilo MNV v Brtnici zařadit do akce Z na léta 1973 až 1975 vybudování rekreačního rybníka s názvem „Luční pod Oborou“. Místní skupina ČRS v Brtnici se bude podílet svou prací na budování rybníka, zavázala se odpracovat 3000 brigádnických hodin a převzala patronát nad touto stavbou. Stavba byla zahájena dovozem potřebného materiálu a první práce začaly koncem tohoto roku. Členové MS až na jednoho rybáře neměli vůbec žádný zájem o nově vzniklou sdruženou povolenku na vodách mimo pstruhových. Povolenka byla vydána pro okresy Třebíč, Jihlava, Žďár a Znojmo. Sdružená povolenka byla zrušena roku 1973 a byla nahrazena povolenkami krajskými a celosvazovými, které se osvědčily.

V roce 1973 bylo uloveno našimi členy pouze 300 kg ryb na Brtničce a 137 kg na řece Jihlavě. Celkem tedy 437 kg. Průměr na člena je velice nízký – 9 kg. Malé úlovky jsou odůvodňovány úhynem ryb, hlavně kaprů. V Rychlovském rybníce uhynulo 50 ks kapra pro nemoc vodnatelnost ryb, další úhyn byl na horním jezu – 38 kusů. Celková ztráta čítala 133 ks kapra. Všechny uhynulé ryby byly z nákupu od jiných chovatelů. Námi vypěstované ryby jsou zdravé.

Pro členy a příznivce rybářů byla uspořádána Dolovná v klubovně MS ve mlýně U lihovaru (pro členy výboru), která se vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných včetně manželek. Následně v listopadu se konala první Dolovná, taneční zábava pro širokou veřejnost. Účast občanů byla v hojném počtu, tančilo se až do ranního světla. I silvestrovská zábava se vydařila ke spokojenosti přítomných. Tančilo se opět až do rána, příjem 4264 Kč. Celková hotovost MS ke konci roku činila 5703 Kč. Vzhledem k tomu, že někteří členové výboru odešli, byl výbor doplněn Antonínem Hofštetrem, Pavlem Frajem a Bláhou M. Ostatní staří zkušení členové zůstali, a to pro to, že starý výbor se zavázal vybudovat rybník Luční pod Oborou a svůj slib hodlal dodržet. Jmenovitě si chválu zaslouží pánové Růžička V., Kalný M., Bartoš G., Hons A., Plavec A., Látera L., Kalina J., Fraja P., Bláha M. a  Hofštetr A. Hlavní úkol, který si funkcionáři výboru MS ČRS dali, bylo zajistit a zorganizovat výstavbu nového rybníka ve spolupráci v MNV.

Výňatek kroniky z roku 1974
Rok 1974 se stává pro MS v Brtnici rokem maximálního budovatelského úsilí na poškozených rybnících, řece Brtnici a budování nového rybníka pod Oborou – to vše pomocí brigádnické práce svých členů. Na členské schůzi 20.února za přítomnosti 35 členů se nemluvilo o ničem jiném, než o práci na rybníku Lučním. Zde se musí uskutečnit hlavní práce, aby byl termín dokončení v roce 1975 splněn. Byla odhalena základová rýha a očištěna od zeminy. Probíhali práce na jílovém jádru hráze a zároveň se betonovalo vypouštěcí zařízení a kašnový přepad vody z budoucího rybníka. Současně se prováděli terénní úpravy luk. Na budování rybníka v tomto roce pracovalo trvale o nedělích a ve volném čase 33 členů, kteří odpracovali 2333 hodin. Na budování rybníka se podílelo také 15 občanů z Brtnice, kteří odpracovali 194 hodin. Dle pracovní knihy, kterou výbor vedl k zaznamenání vykonané práce a evidenci brigádnických hodin pracovníků, byli i tací, kteří naslibovali účast a poté svůj slib nesplnili. Práce na stavbě řídili vybraní členové výboru. Kronikář poukazuje na rychle se měnící členskou základnu MS. Staří odcházejí, ale mladí zase do skupiny vstupují. Přisuzuje tuto výměnu rybářů náročným pracovním úkolům a neúspěchům v rybolovu na řece nebo Rychlovském rybníku. Chytalo 41 členů a 30 pionýrů. Revír Brtnice 1, včetně jezů zarybněný Kaprem 2. 597 ks o váze 450 kg. Úlovky také vcelku dobré, na Brtničce uloveno 279 ks kapra o váze 384 kg, 26 štik 42 kg a 26 kg jiných druhů ryb. Průměr na člena 18 kg. Z ostatních revírů ČRS odloveno 235 kg ryb. Na hotovosti mají v pokladně MS ke konci roku 6151 Kč, za které nakoupí od Státního rybářství Telč, Kapry 3, na vysazení do revírů B1 v roce 1975.